Επάγγελμα Ηλεκτρολόγος

Επάγγελμα Ηλεκτρολόγος

Ο κλάδος των ηλεκτρολόγων σήμερα θεωρείται από τους πιο σύγχρονους, καθώς εξακολουθεί να προσφέρει τα μέγιστα στον εξηλεκτρισμό της χώρας, να συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της, να δημιουργεί περισσότερες περιφερειακές υποδομές, και να επεκτείνει παράλληλα και τις επικοινωνίες.

Το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου εξελίσσεται σύμφωνα με τις νέες τεχνολογικές δομές και καινοτομίες, βελτιώνεται η επιστημονική και τεχνική κατάρτιση όλων των συναδέλφων και μέσω σεμιναρίων αλλά και των διαρκώς αυστηρότερων προδιαγραφών ασφάλειας, όπως αυτές ορίζονται από την Ε.Ε.

Ο ηλεκτρολόγος της νέας χιλιετίας οργανώνει πλέον τη δουλειά του σ’ άλλα πρότυπα που πλησιάζουν αυτά των σύγχρονων τεχνικών εταιριών. Η Έλληνες ηλεκτρολόγοι χρειάζονται βέβαια στήριξη και βοήθεια από την Πολιτεία, καθώς και συνεχή εκπαίδευση για την γνώση των νέων υλικών.

Οι βασικότερες ανάγκες του κλάδου των ηλεκτρολόγων

Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι έχουν ανάγκη για σωστή, υπεύθυνη, έγκυρη ενημέρωση για τα επαγγελματικά, συνδικαλιστικά και συνεταιριστικά θέματα που τους αφορούν άμεσα και ρυθμίζουν των πορεία τόσο του κλάδου, τους συνεταιρισμούς που αποτελούν ενεργά μέλη, όσο και των ιδίων των επιχειρήσεων τους.

Οι επαγγελματίες του κλάδου σήμερα διαθέτουν την τεχνογνωσία, την εμπειρία και την πλήρη κατάρτιση, γνωρίζοντας τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και πιστοποιήσεις των υλικών, χρειάζονται όμως διαρκή εκπαίδευση και υποστήριξη πρώτιστα από την Πολιτεία, αλλά και από τις εταιρίες που είτε παράγουν είτε διακινούν ηλεκτρολογικό υλικό

Άδειες Ηλεκτρολόγου

Σήμερα υπάρχουν οι παρακάτω άδειες Βοηθών και Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων:

 • Α΄ Ειδικότητα (Φωτισμός κατοικιών)
 • Γ΄ Ειδικότητα (Κίνηση και φωτισμός εργοστασίων)
 • ΣΤ΄ Ειδικότητα (Δίκτυα εναέρια, υπόγεια και υποσταθμοί)

Αναλυτικότερα, με βάση την ΚΥΑ ΦΕΚ β' 2190 Οι νέες Άδειες Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών - Τράπεζα θεμάτων - ΕρωτοΑπαντήσεις :

 • (α) Άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας (Φωτισμός κατοικιών)
 • (β) Άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας
 • (γ) Άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας
 • (δ) Άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Γ΄ Ειδικότητας (Κίνηση και φωτισμός εργοστασίων)
 • (ε) Άδεια συντηρητή ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας
 • (στ) Άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Δ΄ Ειδικότητας
 • (ζ) Άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Δ΄ Ειδικότητας

Οι διαφορές στο επαγγελματικό αντικείμενο, άρα και στην εξεταστέα ύλη, μεταξύ Α΄ και Γ΄ Ειδικότητας είναι σχετικά μικρές και ήδη ο νομοθέτης έχει προβλέψει να χορηγεί μειωμένα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχου άδειας της μίας ειδικότητας και στην άλλη, δίχως απαίτηση και χορήγησης της άδειας, εφόσον το έργο είναι ενιαίο. Υπάρχει όμως σχετική διαφοροποίηση στο τεχνικό και γνωστικό αντικείμενο της ΣΤ΄ Ειδικότητας.

καθώς και στο Προφίλ Ηλεκτρολόγου 2013

Δείτε περισσότερα στο σύνδεσμο:  ΑΔΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ από το 2013 μέχρι σήμερα...  καθώς και στο Προφίλ Ηλεκτρολόγου 2013

                                                Ενώ τα Επαγγελματικά Δικαιώματα στο σύνδεσμο: https://www.electricallab.gr/e-yliko/2015-12-05-17-43-02-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Από πολύ παλιά υπήρχε έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Από το ΠΔ της 12-9-35 (ΦΕΚ421Α/24-9-35) αυτές διαιρέθηκαν σε 5 ειδικότητες και 16 συνολικά κατηγορίες:


Α’ ειδικότητα εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, φωτοβόλων σωλήνων και κινηματογράφων, με τις εξής κατηγορίες:
     1. Κατηγορία εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μέχρις ισχύος 5 kW
     2. Κατηγορία εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μέχρις ισχύος 25 kW
     3. Κατηγορία εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μέχρις ισχύος 75 kW
     4. Κατηγορία εγκαταστάσεων φωτοβόλων σωλήνων
     5. Κατηγορία εγκαταστάσεως κινηματογραφικών μηχανημάτων
     6. Κατηγορία εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων οποιουδήποτε μεγέθους και ιδιωτικών υποσταθμών υποβιβασμού τάσεως


Β’ ειδικότητα τηλεγραφικών, τηλεφωνικών και ραδιοφωνικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων σήμανσης, χωρίς κατηγορίες.

 

Γ’ ειδικότητα ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εργοστασίων και ανελκυστήρων και ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων ανύψωσης και μεταφοράς, με τις εξής κατηγορίες:
     1. Κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εργοστασίων και συνεργείων μέχρις ισχύος 75 kW χωρίς γεννήτρια ή υποσταθμό
     2. Κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εργοστασίων και συνεργείων μέχρις ισχύος 75 kW με γεννήτρια ή υποσταθμό
     3. Κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εργοστασίων και συνεργείων μέχρις ισχύος 400 kW με ή χωρίς γεννήτρια
     4. Κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εργοστασίων και συνεργείων οποιασδήποτε ισχύος με ή χωρίς γεννήτρια
     5. Κατηγορία εγκαταστάσεων ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων
     6. Κατηγορία εγκαταστάσεων ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων ανύψωσης και μεταφοράς

 

Δ’ ειδικότητα ηλεκτρικών σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων και ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, χωρίς κατηγορίες.

 

Ε’ ειδικότητα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων παραγωγής, μετατροπής, μεταφοράς, μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, με τις εξής κατηγορίες:
     1. Κατηγορία εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με συνεχές ρεύμα χαμηλής τάσης εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 75 kW
    2. Κατηγορία εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με συνεχές ρεύμα χαμηλής τάσης οποιασδήποτε εγκατεστημένης ισχύος και με  εναλλασσόμενο ρεύμα υπό τάση μέχρι 250 V εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 400 kW
     3. Κατηγορία εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας υπό τάση μέχρι 10.000 V ισχύος μέχρι 2.000 kW
     4. Κατηγορία εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας υπό οποιαδήποτε τ άση και οποιασδήποτε ισχύος

Ο Νόμος 6422/34 (ΦΕΚ412Α/28-11-34) στο άρθρο 3 εισάγει την έννοια της απλής (μηχανολογικής ή ηλεκτρολογικής ή ηλεκτρομηχανολογικής) εγκατάστασης στις οποίες επιτρέπεται η άσκηση του επαγγέλματος και από μη διπλωματούχους μηχανολόγους ή ηλεκτρολόγους ή μηχανολόγους – ηλεκτρολόγους ή ναυπηγούς μηχανικούς. Έτσι, απλές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις είναι, κατά το ΠΔ 12-9-35:
Οι των κατηγοριών 1 και 2 της Α’ ειδικότητας
Η της κατηγορίας 1 της Γ’ ειδικότητας

Το ΒΔ της 14-10-37 (ΦΕΚ429Α/25-10-37) τροποποιεί το προηγούμενο νομοθέτημα. Τώρα υπάρχουν 6 ειδικότητες και 17 κατηγορίες:

Α’ ειδικότητα εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, φωτοβόλων σωλήνων και κινηματογράφων, με τις εξής κατηγορίες:
     1. Κατηγορία εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μέχρις ισχύος 5 kW
     2. Κατηγορία εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μέχρις ισχύος 25 kW
     3. Κατηγορία εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μέχρις ισχύος 75 kW
     4. Κατηγορία εγκαταστάσεων φωτοβόλων σωλήνων
     5. Κατηγορία εγκαταστάσεως κινηματογραφικών μηχανημάτων
     6. Κατηγορία εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων οποιουδήποτε μεγέθους και ιδιωτικών υποσταθμών υποβιβασμού τάσεως

 

Β’ ειδικότητα τηλεγραφικών, τηλεφωνικών και ραδιοφωνικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων σήμανσης, χωρίς κατηγορίες.

 

Γ’ ειδικότητα ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων βιομηχανικών εργοστασίων και συνεργείων, με τις εξής κατηγορίες:
     1. Κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εργοστασίων και συνεργείων μέχρις ισχύος 50 kW χωρίς γεννήτρια ή υποσταθμό
     2. Κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εργοστασίων και συνεργείων μέχρις ισχύος 50 kW με γεννήτρια ή υποσταθμό
     3. Κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εργοστασίων και συνεργείων μέχρις ισχύος 100 kW με ή χωρίς γεννήτρια
     4. Κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εργοστασίων και συνεργείων οποιασδήποτε ισχύος με ή χωρίς γεννήτρια

Δ’ ειδικότητα ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων ανύψωσης και μεταφοράς, με τις εξής κατηγορίες:
     1. Κατηγορία εγκαταστάσεων ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων
     2. Κατηγορία εγκαταστάσεων ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων ανύψωσης και μεταφοράς

Ε’ ειδικότητα ηλεκτρικών σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων και ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, χωρίς κατηγορίες.

ΣΤ’ ειδικότητα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων παραγωγής, μετατροπής , μεταφοράς, μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, με τις εξής κατηγορίες:
     1. Κατηγορία εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας υπό τάση μέχρι 250 V εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 25 kW
     2. Κατηγορία εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας υπό τάση μέχρι 250 V εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 50 kW
     3. Κατηγορία εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας υπό τάση μέχρι 1000 V οποιασδήποτε ισχύος
     4. Κατηγορία εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας υπό τάση ανώτερη των 1000 V ισχύος μέχρι 100 kW
     5. Κατηγορία εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας υπό οποιαδήποτε τάση και οποιασδήποτε ισχύος

Εδώ απλές εγκαταστάσεις κατά τον Ν6422 θεωρούνται:
Οι των κατηγοριών 1 και 2 της Α’ ειδικότητας Η της κατηγορίας 3 της Γ’ ειδικότητας
Οι των κατηγοριών 1 και 2 της ΣΤ’ ειδικότητας

1.2. Επαγγελματικές άδειες Α’ ειδικότητας και το ΒΔ της 13-2-36 «Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» (ΦΕΚ98Α/19-2-36)
Το νομοθέτημα αυτό όρισε τις προϋποθέσεις για την κτήση άδειας εκτέλεσης και πτυχίου επίβλεψης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Α’ ειδικότητας. Η εκτέλεση των εγκαταστάσεων γίνεται από εγκαταστάτες, ηλεκτροτεχνίτες και βοηθούς. Η επίβλεψη των εγκαταστάσεων γίνεται από όσους κατέχουν πτυχίο επίβλεψης.
Σε ό,τι αφορά την εκτέλεση (κατασκευή) ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων καθόρισε τα εξής:
Η άδεια εγκαταστάτη για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 1ης κατηγορίας δίνει τη δυνατότητα κατασκευής εγκαταστάσεων φωτισμού ισχύος μέχρι 5 kW και εγκαταστάσεων κίνησης και λοιπών συσκευών με συνολική κατανάλωση ρεύματος μέχρι 10A ανά φάση.
Εξαιρετικά μπορούν να κατασκευάσουν εγκαταστάσεις οικιακών συσκευών (θερμοσίφωνες, κουζίνες) μέχρι 10 kW.

Αυτή δίνεται κατόπιν εξετάσεων σε όσους:
     1. Είναι τουλάχιστον 24 ετών
     2. Έχουν αποφοιτήσει από κατώτερη τεχνική σχολή ή έχουν φοιτήσει επί 4 εξάμηνα σε μέση τεχνική σχολή
     3. Εξασκούν το επάγγελμα στην ειδικότητα αυτή επί 5ετία
Είτε:
     1. Είναι τουλάχιστον 20 ετών
    2. Έχουν αποφοιτήσει από μέση τεχνική σχολή ειδικότητας μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου αναγνωρισμένης και ισοδύναμης προς τα προσαρτημένα σχολεία του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ή έχουν φοιτήσει επί 4 τουλάχιστον εξάμηνα σε ανώτατη τεχνική σχολή ηλεκτρολόγων ή μηχανολόγων – ηλεκτρολόγων ημεδαπής ή αλλοδαπής ισότιμης προς το Ε.Μ. Πολυτεχνείο.
     3. Εξασκούν το επάγγελμα στην ειδικότητα αυτή επί 1 έτος

Είτε:
     1. Είναι τουλάχιστον 28 ετών
     2. Εξασκούν το επάγγελμα στην ειδικότητα αυτή επί 10 τουλάχιστον έτη

Είτε:
     1. Έχουν άδεια τεχνίτη
     2. Είναι τουλάχιστον 26 ετών
     3. Εξασκούν το επάγγελμα στην ειδικότητα αυτή επί 5 τουλάχιστον έτη μετά την απόκτηση της άδειας τεχνίτη

Η άδεια εγκαταστάτη για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 2ης κατηγορίας δίνει τη δυνατότητα κατασκευής εγκαταστάσεων φωτισμού, κίνησης και λοιπών συσκευών ισχύος μέχρι 25 kW. Αυτή δίνεται κατόπιν εξετάσεων σε όσους:
     1. Είναι τουλάχιστον 27 ετών
     2. Έχουν αποφοιτήσει από κατώτερη τεχνική σχολή ή έχουν φοιτήσει επί 4 εξάμηνα σε μέση τεχνική σχολή
     3. Εξασκούν το επάγγελμα στην ειδικότητα αυτή επί 8ετία ή είναι κάτοχοι άδειας 1ης κατηγορίας και εξασκούν το επάγγελμα επί 3ετία.
Είτε:
     1. Είναι τουλάχιστον 22 ετών
    2. Έχουν αποφοιτήσει από μέση τεχνική σχολή ειδικότητας μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου αναγνωρισμένης και ισοδύναμης προς τα προσαρτημένα σχολεία του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ή έχουν φοιτήσει επί 4 τουλάχιστον εξάμηνα σε ανώτατη τεχνική σχολή ηλεκτρολόγων ή μηχανολόγων – ηλεκτρολόγων ημεδαπής ή αλλοδαπής ισότιμης προς το Ε.Μ. Πολυτεχνείο.
     3. Εξασκούν το επάγγελμα στην ειδικότητα αυτή επί 3 έτη ή είναι κάτοχοι άδειας 1ης κατηγορίας και εξασκούν το επάγγελμα επί 2ετία.
Είτε:
     1. Είναι τουλάχιστον 40 ετών
     2. Εξασκούν το επάγγελμα στην ειδικότητα αυτή επί 25 τουλάχιστον έτη ή είναι κάτοχοι άδειας 1ης κατηγορίας και εξασκούν το επάγγελμα επί 15ετία.

Η άδεια εγκαταστάτη για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 3ης κατηγορίας δίνει τη δυνατότητα κατασκευής εγκαταστάσεων φωτισμού ισχύος μέχρι 75 kW και
εγκαταστάσεων κίνησης και λοιπών συσκευών μέχρι 25 kW. Αυτή δίνεται κατόπιν εξετάσεων σε όσους:
      1. Είναι τουλάχιστον 25 ετών
     2. Έχουν αποφοιτήσει από μέση τεχνική σχολή ειδικότητας μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου αναγνωρισμένης και ισοδύναμης προς τα προσαρτημένα σχολεία του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ή έχουν φοιτήσει επί 4 τουλάχιστον εξάμηνα σε ανώτατη τεχνική σχολή ηλεκτρολόγων ή μηχανολόγων – ηλεκτρολόγων ημεδαπής ή αλλοδαπής ισότιμης προς το Ε.Μ. Πολυτεχνείο.
    3. Εξασκούν το επάγγελμα στην ειδικότητα αυτή επί 5 έτη ή είναι κάτοχοι άδειας 1ης κατηγορίας και εξασκούν το επάγγελμα επί 4ετία ή είναι κάτοχοι άδειας 2ης κατηγορίας και εξασκούν το επάγγελμα επί 2ετία

Η άδεια εγκαταστάτη για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 4ης κατηγορίας δίνει τη δυνατότητα κατασκευής εγκαταστάσεων φωτοβόλων σωλήνων. Αυτή δίνεται αυτοδίκαια σε όσους ασκούν το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου, του μηχανολόγου ή του ηλεκτρολόγου – μηχανολόγου μηχανικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν 6422 και κατόπιν εξετάσεων σε όσους:
     1. Έχουν αποφοιτήσει από μέση τεχνική σχολή ειδικότητας μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου αναγνωρισμένης και ισοδύναμης προς τα προσαρτημένα σχολεία του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ή έχουν φοιτήσει επί 4 τουλάχιστον εξάμηνα σε ανώτατη τεχνική σχολή ηλεκτρολόγων ή μηχανολόγων – ηλεκτρολόγων ημεδαπής ή αλλοδαπής ισότιμης προς το Ε.Μ. Πολυτεχνείο
     2. Είναι κάτοχοι άδειας 2ης ή 3ης κατηγορίας και έχουν να επιδείξουν τουλάχιστον 2ετή πείρα εγκαταστάσεων υψηλής τάσης

Είτε είναι κάτοχοι άδειας 2ης κατηγορίας και έχουν να επιδείξουν τουλάχιστον 10ετή πείρα εγκαταστάσεων υψηλής τάσης
Η άδεια εγκαταστάτη για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 5ης κατηγορίας δίνει τη δυνατότητα κατασκευής εγκαταστάσεων κινηματογράφων. Αυτή δίνεται αυτοδίκαια σε όσους ασκούν το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου, του μηχανολόγου ή του ηλεκτρολόγου – μηχανολόγου μηχανικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν 6422 και κατόπιν εξετάσεων σε όσους:
     1. Έχουν αποφοιτήσει από μέση τεχνική σχολή ειδικότητας μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου αναγνωρισμένης και ισοδύναμης προς τα προσαρτημένα σχολεία του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ή έχουν φοιτήσει επί 4 τουλάχιστον εξάμηνα σε ανώτατη τεχνική σχολή ηλεκτρολόγων ή μηχανολόγων – ηλεκτρολόγων ημεδαπής ή αλλοδαπής ισότιμης προς το Ε.Μ. Πολυτεχνείο
     2. Είναι κάτοχοι άδειας 2ης ή 3ης κατηγορίας και έχουν να επιδείξουν τουλάχιστον 2ετή πείρα εγκαταστάσεων κινηματογράφου

Η άδεια εγκαταστάτη για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 6ης κατηγορίας δίνει τη δυνατότητα κατασκευής εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων οποιουδήποτε μεγέθους και ιδιωτικών υποσταθμών υποβιβασμού τάσεως. Αυτή δίνεται αυτοδίκαια μόνο σε όσους ασκούν το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου, του μηχανολόγου ή του ηλεκτρολόγου – μηχανολόγου μηχανικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν 6422.

Οι παραπάνω εγκαταστάτες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν κατά την εκτέλεση εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σαν βοηθητικό προσωπικό μόνο αδειούχους ηλεκτροτεχνίτες ή βοηθούς.

Η άδεια ηλεκτροτεχνίτη εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δίνεται κατόπιν εξετάσεων σε όσους:
     1. Είναι τουλάχιστον 21 ετών
     2. Έχουν εργαστεί «τεχνικώς» σε ηλεκτρικό εργοστάσιο ή κατάστημα ηλεκτρικών ειδών ή μαζί με αδειούχο εγκαταστάτη επί 6ετία
Είτε:
     1. Είναι τουλάχιστον 20 ετών
     2. Έχουν αποφοιτήσει από κατώτερη τεχνική σχολή ή έχουν φοιτήσει επί 4 εξάμηνα σε μέση τεχνική σχολή
     3. Έχουν εργαστεί «τεχνικώς» σε ηλεκτρικό εργοστάσιο ή κατάστημα ηλεκτρικών ειδών ή μαζί με αδειούχο εγκαταστάτη επί 6ετία
Είτε:
     1. Είναι τουλάχιστον 18 ετών
    2. Έχουν αποφοιτήσει από μέση τεχνική σχολή ειδικότητας μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου αναγνωρισμένης και ισοδύναμης προς τα προσαρτημένα σχολεία του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ή έχουν φοιτήσει επί 4 τουλάχιστον εξάμηνα σε ανώτατη τεχνική σχολή ηλεκτρολόγων ή μηχανολόγων – ηλεκτρολόγων ημεδαπής ή αλλοδαπής ισότιμης προς το Ε.Μ. Πολυτεχνείο.

Η άδεια βοηθού εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δίνεται κατόπιν εξετάσεων σε όσους:
     1. Είναι τουλάχιστον 16 ετών
     2. Έχουν εργαστεί «τεχνικώς» σε ηλεκτρικό εργοστάσιο ή κατάστημα ηλεκτρικών ειδών ή μαζί με αδειούχο εγκαταστάτη επί 2ετία

Οι άδειες για την εκτέλεση εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 5 και 25 kW χορηγούνται για έναν νομό του κράτους και ιδιαίτερα για την περιοχή Αθηνών – Πειραιώς.
Οι άδειες των λοιπών κατηγοριών ισχύουν για όλη την Ελλάδα.
Οι άδειες ηλεκτροτεχνιτών και βοηθών ηλεκτρολόγων χορηγούνται για όλη την Ελλάδα.
Οι άδειες εγκαταστάτη 1ης, 2ης, 3ης, 4ης και 5ης κατηγορίας υπόκεινται σε θεώρηση ανά 2ετία. Οι άδειες τεχνιτών και βοηθών υπόκεινται σε θεώρηση ανά 3ετία.
Σε ό,τι αφορά την επίβλεψη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων το νομοθέτημα καθόρισε τα εξής:
Επίβλεψη ηλεκτρολογικής εγκατάστασης νοείται η παρακολούθηση της λειτουργίας και η συντήρησή της.
Όσοι ασκούν το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου, του μηχανολόγου ή του ηλεκτρολόγου – μηχανολόγου μηχανικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν 6422 έχουν δικαίωμα επίβλεψης κάθε ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Ακόμα:
Δικαίωμα επίβλεψης εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχύος μέχρι 25 kW έχουν οι αδειούχοι εγκαταστάτες κατηγορίας ισχύος τουλάχιστον μέχρι 5 kW. Επίσης το δικαίωμα αυτό μπορεί να δοθεί σε όσους έχουν τα προσόντα απόκτησης άδειας εγκαταστάτη μέχρι 5 kW αλλά δεν έχουν την άδεια. Στην περίπτωση αυτή δίνουν εξετάσεις και αποκτούν πτυχίο γ’ επίβλεψης (συντηρητή) εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Δικαίωμα επίβλεψης εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχύος μέχρι 75 kW έχουν οι αδειούχοι εγκαταστάτες κατηγορίας ισχύος τουλάχιστον μέχρι 25 kW. Επίσης το δικαίωμα αυτό μπορεί να δοθεί σε όσους έχουν τα προσόντα απόκτησης άδειας εγκαταστάτη μέχρι 25 kW αλλά δεν έχουν την άδεια. Στην περίπτωση αυτή δίνουν εξετάσεις και αποκτούν πτυχίο β’ επίβλεψης (συντηρητή) εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Δικαίωμα επίβλεψης εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων απεριόριστης ισχύος έχουν οι αδειούχοι εγκαταστάτες κατηγορίας ισχύος τουλάχιστον μέχρι 75 kW. Επίσης το δικαίωμα αυτό μπορεί να δοθεί σε όσους έχουν τα προσόντα απόκτησης άδειας εγκαταστάτη μέχρι 75 kW αλλά δεν έχουν την άδεια. Στην περίπτωση αυτή δίνουν εξετάσεις και αποκτούν πτυχίο α’ επίβλεψης (συντηρητή) εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Δικαίωμα επίβλεψης εγκαταστάσεων φωτοβόλων σωλήνων έχουν μόνο οι έχοντες άδεια εγκαταστάτη φωτοβόλων σωλήνων

Δικαίωμα επίβλεψης εγκαταστάσεων κινηματογράφων έχουν όσοι διαθέτουν πτυχίο επίβλεψης κινηματογράφου το οποίο δίνεται κατόπιν εξετάσεων σε όσους:
     1. Είναι τουλάχιστον 25 ετών
     2. Έχουν αποφοιτήσει από κατώτερη τεχνική σχολή ή έχουν φοιτήσει επί 4 εξάμηνα σε μέση τεχνική σχολή
     3. Ασχολούνται με κατασκευή εγκαταστάσεων κινηματογράφων επί 10ετία και ειδικά με χειρισμό κινηματογραφικών μηχανημάτων επί 8ετία
Είτε:
      1. Είναι τουλάχιστον 25 ετών
     2. Έχουν αποφοιτήσει από μέση τεχνική σχολή ειδικότητας μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου αναγνωρισμένης και ισοδύναμης προς τα προσαρτημένα σχολεία του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ή έχουν φοιτήσει επί 4 τουλάχιστον εξάμηνα σε ανώτατη τεχνική σχολή ηλεκτρολόγων ή μηχανολόγων – ηλεκτρολόγων ημεδαπής ή αλλοδαπής ισότιμης προς το Ε.Μ. Πολυτεχνείο.
     3. Ασχολούνται με κατασκευή εγκαταστάσεων κινηματογράφων επί 8ετία και ειδικά με χειρισμό κινηματογραφικών μηχανημάτων επί 5ετία

Οι χειριστές κινηματογράφων πρέπει να έχουν πτυχίο επίβλεψης κινηματογράφου.
Ακόμα, προβλέπεται πτυχίο βοηθού επίβλεψης κινηματογράφων το οποίο δίνεται κατόπιν εξετάσεων σε όσους:
     1. Είναι τουλάχιστον 21 ετών
     2. Έχουν αποφοιτήσει από κατώτερη τεχνική σχολή ή έχουν φοιτήσει επί 4 εξάμηνα σε μέση τεχνική σχολή
     3. Έχουν να επιδείξουν εργασία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις τουλάχιστον 2 έτη από τα οποία το 1 τουλάχιστον σε εγκαταστάσεις κινηματογράφου
Είτε:
      1. Είναι τουλάχιστον 21 ετών
     2. Έχουν αποφοιτήσει από μέση τεχνική σχολή ειδικότητας μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου αναγνωρισμένης και ισοδύναμης προς τα προσαρτημένα σχολεία του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ή έχουν φοιτήσει επί 4 τουλάχιστον εξάμηνα σε ανώτατη τεχνική σχολή ηλεκτρολόγων ή μηχανολόγων – ηλεκτρολόγων ημεδαπής ή αλλοδαπής ισότιμης προς το Ε.Μ. Πολυτεχνείο.
     3. Έχουν να επιδείξουν εργασία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις τουλάχιστον 4 έτη από τα οποία τα 2 τουλάχιστον σε εγκαταστάσεις κινηματογράφου
Είτε:
     1. Είναι τουλάχιστον 21 ετών
     2. Έχουν να επιδείξουν εργασία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις τουλάχιστον 5 έτη από τα οποία τα 3 τουλάχιστον σε εγκαταστάσεις κινηματογράφου

Το νομοθέτημα ορίζει και τι εννοείται εγκατεστημένη ισχύς, ως το άθροισμα της μέγιστης απορροφούμενης ισχύος όλων των συσκευών καταναλώσεως που τροφοδοτούνται από έναν μετρητή.

Προκειμένου περί σημείων καταναλώσεως στα οποία προσαρμόζονται συσκευές κατανάλωσης φωτισμού ή άλλα, μεγέθους όχι εκ των προτέρων καθοριζόμενου, η ισχύς προσδιορίζεται ως εξής:
     1. Για κάθε σημείο κατανάλωσης φωτισμού 2 αγωγών 100W
     2. Για κάθε σημείο κατανάλωσης φωτισμού 2 αγωγών 200W
     3. Για κάθε σημείο ρευματοδότη μέχρι τριών σε έναν αγωγό 200W
     4. Για κάθε σημείο ρευματοδότη πέραν του τρίτου σε έναν αγωγό 100W
Τα σχέδια των εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εκτελούνται από όποιον έχει αντίστοιχη άδεια εγκαταστάτη. Όταν απαιτείται μελέτη, αυτή μπορεί να συνταχθεί για ισχύ μέχρι 50 kW από αδειούχο εγκαταστάτη 3ης κατηγορίας, ενώ για ισχύ πάνω από 50 kW από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο ή μηχανολόγο – ηλεκτρολόγο ή μηχανολόγο μηχανικό.


1.3. Επαγγελματικές άδειες ΣΤ’ ειδικότητας και το ΒΔ της 19-3-38 «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ’ ειδικότητας (παραγωγής, μετατροπής, μεταφοράς, μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας)» (ΦΕΚ113Α/26-3-38). Το νομοθέτημα αυτό όρισε τις προϋποθέσεις για την κτήση άδειας εκτέλεσης και πτυχίου επίβλεψης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ’ ειδικότητας. Η εκτέλεση των εγκαταστάσεων γίνεται από εγκαταστάτες, εργοδηγούς, αρχιτεχνίτες και ηλεκτροτεχνίτες.
Η επίβλεψη των εγκαταστάσεων γίνεται από όσους κατέχουν ανάλογο δικαίωμα.
Σε ό,τι αφορά την εκτέλεση (κατασκευή) ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων καθόρισε τα εξής:

Η άδεια εγκαταστάτη για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 1ης κατηγορίας δίνει τη δυνατότητα κατασκευής εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής ρεύματος υπό τάση μέχρι 250V μεταξύ αγωγών προκειμένου για συνεχές και μεταξύ αγωγού και γης προκειμένου για εναλλασσόμενο, μέχρι ισχύος 25 kW. Αυτή δίνεται κατόπιν εξετάσεων σε όσους:
     1. Είναι τουλάχιστον 26 ετών
     2. Έχουν αποφοιτήσει από κατώτερη τεχνική σχολή ή έχουν φοιτήσει επί 4 εξάμηνα σε μέση τεχνική σχολή
     3. Εξασκούν το επάγγελμα στην ειδικότητα αυτή επί 6ετία
Είτε:
      1. Είναι τουλάχιστον 22 ετών
     2. Έχουν αποφοιτήσει από μέση τεχνική σχολή ειδικότητας μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου αναγνωρισμένης και ισοδύναμης προς τα προσαρτημένα σχολεία του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ή έχουν φοιτήσει επί 4 τουλάχιστον εξάμηνα σε ανώτατη τεχνική σχολή ηλεκτρολόγων ή μηχανολόγων – ηλεκτρολόγων ημεδαπής ή αλλοδαπής ισότιμης προς το Ε.Μ. Πολυτεχνείο.
     3. Εξασκούν το επάγγελμα στην ειδικότητα αυτή επί 1 έτος
Είτε:
     1. Είναι τουλάχιστον 30 ετών
     2. Εξασκούν το επάγγελμα στην ειδικότητα αυτή επί 10 τουλάχιστον έτη

Η άδεια εγκαταστάτη για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 2ης κατηγορίας δίνει τη δυνατότητα κατασκευής εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής ρεύματος υπό τάση μέχρι 250V μεταξύ αγωγών προκειμένου για συνεχές και μεταξύ αγωγού και γης προκειμένου για εναλλασσόμενο, μέχρι ισχύος 50 kW. Αυτή δίνεται κατόπιν εξετάσεων σε όσους:
     1. Είναι τουλάχιστον 30 ετών
     2. Έχουν αποφοιτήσει από κατώτερη τεχνική σχολή ή έχουν φοιτήσει επί 4 εξάμηνα σε μέση τεχνική σχολή
     3. Εξασκούν το επάγγελμα στην ειδικότητα αυτή επί 10ετία
Είτε:
      1. Είναι τουλάχιστον 24 ετών
     2. Έχουν αποφοιτήσει από μέση τεχνική σχολή ειδικότητας μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου αναγνωρισμένης και ισοδύναμης προς τα προσαρτημένα σχολεία του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ή έχουν φοιτήσει επί 4 τουλάχιστον εξάμηνα σε ανώτατη τεχνική σχολή ηλεκτρολόγων ή μηχανολόγων – ηλεκτρολόγων ημεδαπής ή αλλοδαπής ισότιμης προς το Ε.Μ. Πολυτεχνείο.
     3. Εξασκούν το επάγγελμα στην ειδικότητα αυτή επί 3 έτη

Η άδεια εγκαταστάτη για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 3ης κατηγορίας δίνει τη δυνατότητα κατασκευής εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής ρεύματος υπό τάση μέχρι 1.000V μεταξύ αγωγών προκειμένου για συνεχές και μεταξύ αγωγού και γης προκειμένου για εναλλασσόμενο, απεριόριστης ισχύος. Αυτή δίνεται κατόπιν εξετάσεων σε όσους:
     1. Είναι τουλάχιστον 25 ετών
     2. Έχουν αποφοιτήσει από μέση τεχνική σχολή ειδικότητας μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου αναγνωρισμένης και ισοδύναμης προς τα προσαρτημένα σχολεία του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ή έχουν φοιτήσει επί 4 τουλάχιστον εξάμηνα σε ανώτατη τεχνική σχολή ηλεκτρολόγων ή μηχανολόγων – ηλεκτρολόγων ημεδαπής ή αλλοδαπής ισότιμης προς το Ε.Μ. Πολυτεχνείο
     3. Εξασκούν το επάγγελμα στην ειδικότητα αυτή επί 5 έτη

Η άδεια εγκαταστάτη για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 4ης κατηγορίας δίνει τη δυνατότητα κατασκευής εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής ρεύματος υπό τάση ανώτερη των 1.000V μεταξύ αγωγών προκειμένου για συνεχές και μεταξύ αγωγού και γης προκειμένου για εναλλασσόμενο, μέχρι ισχύος 100 kW. Οι εγκαταστάσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν και υποσταθμό υποβιβασμού ή ανύψωσης της τάσης. Αυτή δίνεται κατόπιν εξετάσεων σε όσους:
      1. Είναι τουλάχιστον 30 ετών
     2. Έχουν αποφοιτήσει από μέση τεχνική σχολή ειδικότητας μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου αναγνωρισμένης και ισοδύναμης προς τα προσαρτημένα σχολεία του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ή έχουν φοιτήσει επί 4 τουλάχιστον εξάμηνα σε ανώτατη τεχνική σχολή ηλεκτρολόγων ή μηχανολόγων – ηλεκτρολόγων ημεδαπής ή αλλοδαπής ισότιμης προς το Ε.Μ. Πολυτεχνείο
     3. Εξασκούν το επάγγελμα στην ειδικότητα αυτή επί 8 έτη

Η άδεια εγκαταστάτη για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 5ης κατηγορίας δίνει τη δυνατότητα κατασκευής εγκαταστάσεων παραγωγής, μετατροπής και διανομής ρεύματος υπό οποιαδήποτε τάση και μέχρι οποιαδήποτε ισχύ. Αυτή δίνεται αυτοδίκαια μόνο σε όσους ασκούν το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου, του μηχανολόγου ή του ηλεκτρολόγου – μηχανολόγου μηχανικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν 6422.

Δικαίωμα επίβλεψης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της ΣΤ’ ειδικότητας έχουν:
Για τις εγκαταστάσεις 1ης και 2ης κατηγορίας οι κάτοχοι αδειών εγκαταστατών 1ης κατηγορίας.
Για τις εγκαταστάσεις 3ης κατηγορίας οι κάτοχοι αδειών εγκαταστατών 2ης κατηγορίας.
Για τις εγκαταστάσεις 4ης κατηγορίας οι κάτοχοι αδειών εγκαταστατών 3ης και 4ης κατηγορίας.
Για τις εγκαταστάσεις 5ης κατηγορίας οι κάτοχοι αδειών εγκαταστατών 5ης κατηγορίας.

Οι παραπάνω εγκαταστάτες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν κατά την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ’ ειδικότητας σαν βοηθητικό προσωπικό μόνο αδειούχους εργοδηγούς, αρχιτεχνίτες και ηλεκτροτεχνίτες (εναερίων γραμμών και σταθμών).
Η άδεια εργοδηγού ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ’ ειδικότητας δίνεται κατόπιν εξετάσεων σε όσους:
     1. Είναι τουλάχιστον 30 ετών
     2. Έχουν αποφοιτήσει από κατώτερη τεχνική σχολή ή έχουν φοιτήσει επί 4 εξάμηνα σε μέση τεχνική σχολή
     3. Εξασκούν το επάγγελμα στην ειδικότητα αυτή επί 10ετία
Είτε:
     1. Είναι τουλάχιστον 35 ετών
     2. Εξασκούν το επάγγελμα στην ειδικότητα αυτή επί 15 τουλάχιστον έτη

Η άδεια αρχιτεχνίτη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ’ ειδικότητας δίνεται κατόπιν εξετάσεων σε όσους:
     1. Είναι τουλάχιστον 28 ετών
     2. Έχουν αποφοιτήσει από κατώτερη τεχνική σχολή ή έχουν φοιτήσει επί 4 εξάμηνα σε μέση τεχνική σχολή
     3. Εξασκούν το επάγγελμα στην ειδικότητα αυτή επί 8ετία
Είτε:
     1. Είναι τουλάχιστον 30 ετών
     2. Εξασκούν το επάγγελμα στην ειδικότητα αυτή επί 10 τουλάχιστον έτη

Η άδεια ηλεκτροτεχνίτη εναερίων γραμμών δίνεται κατόπιν εξετάσεων σε όσους:
     1. Είναι τουλάχιστον 20 ετών
     2. Έχουν αποφοιτήσει από κατώτερη τεχνική σχολή ή έχουν φοιτήσει επί 4 εξάμηνα σε μέση τεχνική σχολή
     3. Εξασκούν το επάγγελμα στην ειδικότητα αυτή επί 4ετία
Είτε:
     1. Είναι τουλάχιστον 22 ετών
     2. Εξασκούν το επάγγελμα στην ειδικότητα αυτή επί 6 τουλάχιστον έτη

Η άδεια ηλεκτροτεχνίτη σταθμών δίνεται κατόπιν εξετάσεων σε όσους:
     1. Είναι τουλάχιστον 22 ετών
     2. Έχουν αποφοιτήσει από κατώτερη τεχνική σχολή ή έχουν φοιτήσει επί 4 εξάμηνα σε μέση τεχνική σχολή
     3. Εξασκούν το επάγγελμα στην ειδικότητα αυτή επί 6ετία
Είτε:
     1. Είναι τουλάχιστον 25 ετών
     2. Εξασκούν το επάγγελμα στην ειδικότητα αυτή επί 8 τουλάχιστον έτη

Οι άδειες για την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ’ ειδικότητας ισχύουν γιαόλη την Ελλάδα.
Οι άδειες ηλεκτροτεχνιτών και βοηθών ηλεκτρολόγων χορηγούνται για όλη την Ελλάδα.
Οι άδειες υπόκεινται σε θεώρηση ανά 2ετία.
Σχέδια και μελέτες των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ’ ειδικότητας εκτελούνται από όποιον έχει αντίστοιχη άδεια εγκαταστάτη.

1.4. Επαγγελματικές άδειες Γ’ ειδικότητας και το ΒΔ της 19-3-38 «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Γ’ ειδικότητας (βιομηχανιών, εργοστασίων και συνεργείων)» (ΦΕΚ112Α/26-3-38)
Το νομοθέτημα αυτό όρισε τις προϋποθέσεις για την κτήση άδειας εκτέλεσης και πτυχίου επίβλεψης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Γ’ ειδικότητας. Η εκτέλεση των
εγκαταστάσεων γίνεται από εγκαταστάτες, εργοδηγούς, αρχιτεχνίτες και ηλεκτροτεχνίτες.
Η επίβλεψη των εγκαταστάσεων γίνεται από όσους κατέχουν ανάλογο δικαίωμα.

Σε ό,τι αφορά την εκτέλεση (κατασκευή) ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων καθόρισε τα εξής:

Η άδεια εγκαταστάτη για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 1ης κατηγορίας δίνει τη δυνατότητα κατασκευής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εργοστασίων ή συνεργείων εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 50 kW χωρίς κέντρο παραγωγής για ίδια χρήση και χωρίς υποσταθμό υποβιβασμού της τάσης.
Δικαίωμα εκτέλεσης των εργασιών αυτών έχουν όσοι κατέχουν άδεια εγκαταστάτη 1ης κατηγορίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ’ ειδικότητας.
Η άδεια εγκαταστάτη για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 2ης κατηγορίας δίνει τη δυνατότητα κατασκευής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εργοστασίων ή συνεργείων εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 50 kW με κέντρο παραγωγής για ίδια χρήση ή με υποσταθμό υποβιβασμού της τάσης.
Δικαίωμα εκτέλεσης των εργασιών αυτών έχουν όσοι κατέχουν άδεια εγκαταστάτη 2ης κατηγορίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ’ ειδικότητας.
Η άδεια εγκαταστάτη για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 3ης κατηγορίας δίνει τη δυνατότητα κατασκευής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εργοστασίων ή
συνεργείων εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 100 kW με ή χωρίς κέντρο παραγωγής για ίδια χρήση ή με ή χωρίς υποσταθμό υποβιβασμού της τάσης.
Δικαίωμα εκτέλεσης των εργασιών αυτών έχουν όσοι κατέχουν άδεια εγκαταστάτη 4ης κατηγορίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ’ ειδικότητας.
Η άδεια εγκαταστάτη για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 4ης κατηγορίας δίνει τη δυνατότητα κατασκευής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εργοστασίων ή συνεργείων απεριόριστης εγκατεστημένης ισχύος με ή χωρίς κέντρο παραγωγής για ίδια χρήση ή με ή χωρίς υποσταθμό υποβιβασμού της τάσης.
Δικαίωμα εκτέλεσης των εργασιών αυτών έχουν όσοι κατέχουν άδεια εγκαταστάτη 6ης κατηγορίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ’ ειδικότητας.

Δικαίωμα επίβλεψης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της Γ’ ειδικότητας έχουν οι αδειούχοι εγκαταστάτες αντίστοιχης προς την εγκατάσταση κατηγορίας.
Οι παραπάνω εγκαταστάτες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν κατά την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Γ’ ειδικότητας σαν βοηθητικό προσωπικό μόνο αδειούχους εργοδηγούς, αρχιτεχνίτες και ηλεκτροτεχνίτες.
Τα προσόντα για την απόκτηση αδειών εργοδηγού, αρχιτεχνίτη και ηλεκτροτεχνίτη καθορίζονται στο ΒΔ «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ’ ειδικότητας»
Σχέδια και μελέτες των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Γ’ ειδικότητας εκτελούνται από όποιον έχει αντίστοιχη άδεια εγκαταστάτη.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ΒΔ «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων ΣΤ’ ειδικότητας».

1.5. Επαγγελματικές άδειες Δ’ ειδικότητας και το ΒΔ της 25-5-38 «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς» (ΦΕΚ224Α/14-6-38)
Η εκτέλεση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της Δ’ ειδικότητας 1ης και 2ης κατηγορίας δηλ. εγκαταστάσεων ηλεκτροκίνητων εν γένει ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων μεταφοράς επιτρέπεται μόνο σε όσους έχουν σχετική άδεια.
Οι κάτοχοι άδειας εκτέλεσης εγκαταστάσεων 1ης κατηγορίας, δηλ. εγκαταστάσεων ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων, δικαιούνται να αναλαμβάνουν υπεύθυνα την εκτέλεση εγκαταστάσεων:
     1. Ανελκυστήρων προσώπων με ή χωρίς οδηγό
     2. Ανελκυστήρων φορτίων

     3. Ανελκυστήρων μικρών φορτίων
Την άδεια αυτή μπορούν να την αποκτήσουν, εκτός από τους διπλωματούχους ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους – ηλεκτρολόγους, ηλεκτρολόγους και ναυπηγούς οι οποίοι την αποκτούν χωρίς εξετάσεις και αυτοδίκαια, κατόπιν εξετάσεων και όσοι:
      1. Είναι τουλάχιστον 24 ετών
     2. Έχουν αποφοιτήσει από μέση τεχνική σχολή ειδικότητας μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου αναγνωρισμένης και ισοδύναμης προς τα προσαρτημένα σχολεία του Ε.Μ. Πολυτεχνείου
     3. Εξασκούν το επάγγελμα στην ειδικότητα αυτή επί 2 έτη

Οι κάτοχοι άδειας εκτέλεσης εγκαταστάσεων 2ης κατηγορίας δικαιούνται να αναλαμβάνουν υπεύθυνα την εκτέλεση εγκαταστάσεων:
     1. Ατέρμονων ανυψωτήρων προσώπων ή φορτίων (πάτερ – νόστερ)
     2. Ανυψωτικών μηχανημάτων μεταφοράς προσώπων ή φορτίων με κινούμενες ταινίες ή με θαλάμους και κιβώτια με επίγεια ή υπόγεια συρματόσχοινα
     3. Κινουμένων κλιμάκων ή ταινιών ανύψωσης επί κεκλιμένου επιπέδου

Την άδεια αυτή μπορούν να την αποκτήσουν, εκτός από τους διπλωματούχους ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους – ηλεκτρολόγους, ηλεκτρολόγους και ναυπηγούς οι οποίοι την αποκτούν χωρίς εξετάσεις και αυτοδίκαια.

Δικαίωμα επίβλεψης και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της Δ’ ειδικότητας έχουν όσοι διαθέτουν σχετική άδεια εγκαταστάτη ή πτυχίο επίβλεψης και συντήρησης. Αυτό δίνεται κατόπιν εξετάσεων σε όσους:
     1. Είναι τουλάχιστον 27 ετών
     2. Έχουν αποφοιτήσει από κατώτερη τεχνική σχολή ή έχουν φοιτήσει επί 4 εξάμηνα σε μέση τεχνική σχολή
   3. Εξασκούν το επάγγελμα στην ειδικότητα αυτή επί 8ετία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εν γένει στην οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσίας στην ειδικότητα.
Είτε:
     1. Είναι τουλάχιστον 32 ετών
    2. Εξασκούν το επάγγελμα στην ειδικότητα αυτή επί 12ετία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εν γένει στην οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον 6 έτη προϋπηρεσίας στην ειδικότητα.

Οι άδειες εγκαταστατών υπόκεινται σε θεώρηση ανά 2ετία. Τα πτυχία επίβλεψης υπόκεινται επίσης σε θεώρηση.

Προβλέπεται άδεια προσωπικού υπηρεσίας ανελκυστήρα η οποία δίνεται χωρίς εξετάσεις σε όσους:
     1. Είναι τουλάχιστον 16 ετών
     2. Εξασκούν το επάγγελμα στην ειδικότητα αυτή επί 1 έτος

Η άδεια αυτή ισχύει για ορισμένη εγκατάσταση και τύπο ανελκυστήρα.
Σχέδια και μελέτες των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ’ ειδικότητας εκτελούνται από όποιον έχει αντίστοιχη άδεια εγκαταστάτη.

1.6. Πτυχία χειριστή ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων και το ΒΔ της 7-6-46 «Περί χορηγήσεως πτυχίων χειριστών ηλεκτροκινήτων ανυψωτικών μηχανημάτων (πλην ανελκυστήρων)» (ΦΕΚ228Α/31-7-46) Εισάγεται η έννοια της άδειας χειριστή ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων (πλην ανελκυστήρων) η οποία δίνεται κατόπιν εξετάσεων σε όσους:
     1. Έχουν άδεια ηλεκτροτεχνίτη οποιασδήποτε ειδικότητας
     2. Εξασκούν το επάγγελμα στην ειδικότητα αυτή επί 6 μήνες
Είτε:
     1. Είναι τουλάχιστον 21 ετών
     2. Εξασκούν το επάγγελμα επί 5ετία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εν γένει στην οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον 1 έτος προϋπηρεσίας στην ειδικότητα είτε επί 4ετία στην ειδικότητα

1.7. Επιπλέον νομοθετήματα 1946 – 1951 Με το ΒΔ της 23-1-1948 (ΦΕΚ26Α/2-2-1948) τροποποιήθηκαν σε ορισμένα σημεία τα
προαναφερθέντα ΒΔ της 13-2-36 «Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» (ΦΕΚ98Α/19-2-36) ΒΔ της 19-3-38 «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Γ’ ειδικότητας (βιομηχανιών, εργοστασίων και συνεργείων)» (ΦΕΚ112Α/26-3-38) και
ΒΔ της 25-5-38 «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς» (ΦΕΚ224Α/14-6-38)

Οι βασικές τροποποιήσεις είναι οι εξής:
      1. Καταργήθηκε η δυνατότητα τεχνιτών πείρας να πάρουν άδεια εγκαταστάτη Α’ ειδικότητας 1ης και 2ης κατηγορίας, όπως μπορούσαν βάσει του ΒΔ της 13-2-36
     2. Σε εγκαταστάτες Α’ ειδικότητας που ήταν κάτοχοι άδειας πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του ΒΔ της 19-3-38 επετράπη να εκτελούν εγκαταστάσεις Γ’ ειδικότητας

Με το ΒΔ της 4-11-1949 (ΦΕΚ26Α/2-2-1948) τροποποιήθηκε σε ορισμένα σημεία τα προαναφερθέν ΒΔ της 23-1-1948.
Οι βασικές τροποποιήσεις είναι οι εξής:
     1. Δόθηκε η δυνατότητα σε αδειούχους εγκαταστάτες Α’ ειδικότητας 1ης κατηγορίας που δεν είχαν φοιτήσει σε κάποια σχολή να πάρουν κατόπιν εξετάσεων άδεια εγκαταστάτη Α’ ειδικότητας 2ης κατηγορίας
     2. Δόθηκε η δυνατότητα κτήσης πτυχίου επίβλεψης κινηματογράφου (χειριστού κινηματογράφου) και σε όσους δεν έχουν αποφοιτήσει από μέση ή κατώτερη τεχνική σχολή εφόσον είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου βοηθού επίβλεψης κινηματογράφων με 3 χρόνια προϋπηρεσία σε οποιεσδήποτε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ή με 9 χρόνια προϋπηρεσία σε κινηματογράφο ή είναι και αδειούχοι εγκαταστάτες με 2 χρόνια προϋπηρεσία σε κινηματογράφο
     3. Δικαίωμα υποβολής μελέτης απέκτησαν οι εγκαταστάτες Α’ ειδικότητας κατηγορίας ανάλογης με την ισχύ της εγκατάστασης.

1.8. Τροποποιήσεις σύμφωνα με το Β.Δ. της 22-11-1951 «Περί τροποποιήσεως διαταγμάτων από 14-10-1937 «περί διαιρέσεως των ηλεκτρ/κων εγκαταστάσεων εις ειδικότητας κατηγορίας από 19-3-38 «περί χορηγήσεως αδειών και πτυχίων ΣΤ Ειδικότητος από 4-11-1949 «περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του από 13-2-1948 β.δ» κ.λ.π» (ΦΕΚ 307Α/27.11.1951)

Με αυτό το ΒΔ εισάγονται οι εξής τροποποιήσεις:Εγκαταστάσεις κίνησης μικρής σημασίας ισχύος μέχρι 1,5kW υπάγονται στην Α’ ειδικότητα και όχι στην Γ’ Απλές εγκαταστάσεις κατά τον Ν6422 θεωρούνται:
     1. Οι των κατηγοριών 1 και 2 της Α’ ειδικότητας
     2. Η της κατηγορίας 1 της Γ’ ειδικότητας (προφανώς από σφάλμα στο ΒΔ 14-10-37 είχε αναφερθεί «η της κατηγορίας 3»)

1.9. Τροποποιήσεις σύμφωνα με το Β.Δ. της 22-11-1951 «Περί τροποποιήσεως διαταγμάτων από 14-10-1937 «περί διαιρέσεως των ηλεκτρ/κων εγκαταστάσεων εις ειδικότητας κατηγορίας από 19-3-38 «περί χορηγήσεως αδειών και πτυχίων ΣΤ Ειδικότητος από 4-11- 1949 «περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του από 13-2-1948 β.δ» κ.λ.π» (ΦΕΚ 307Α/27-11-1951)

Με αυτό το ΒΔ εισάγονται οι εξής τροποποιήσεις:
Δόθηκε η δυνατότητα κτήσης άδειας χειριστού κινηματογράφου (πρώην πτυχίου επίβλεψης κινηματογράφου) κατόπιν εξετάσεων και σε όσους δεν έχουν αποφοιτήσει από μέση ή κατώτερη τεχνική σχολή εφόσον είναι ήδη κάτοχοι άδειας βοηθού
κινηματογράφου (πρώην πτυχίου βοηθού επίβλεψης κινηματογράφων) και αδειούχοι τεχνίτες οποιασδήποτε ειδικότητας.
Δόθηκε η δυνατότητα κτήσης άδειας βοηθού κινηματογράφου (πρώην πτυχίου βοηθού επίβλεψης κινηματογράφου) κατόπιν εξετάσεων σε όσους:
     1. Είναι τουλάχιστον 20 ετών
     2. Έχουν αποφοιτήσει από μέση τεχνική σχολή ειδικότητας μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου αναγνωρισμένης και ισοδύναμης προς τα προσαρτημένα σχολεία του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ή έχουν φοιτήσει επί 4 τουλάχιστον εξάμηνα σε ανώτατη τεχνική σχολή ηλεκτρολόγων ή μηχανολόγων – ηλεκτρολόγων ημεδαπής ή αλλοδαπής ισότιμης προς το Ε.Μ. Πολυτεχνείο
Είτε:
     1. Είναι τουλάχιστον 20 ετών
     2. Έχουν αποφοιτήσει από κατώτερη τεχνική σχολή ή έχουν φοιτήσει επί 4 εξάμηνα σε μέση τεχνική σχολή
     3. Έχουν άδεια τεχνίτη
Είτε:
     1. Είναι τουλάχιστον 20 ετών
     2. Έχουν άδεια βοηθού ηλεκτροτεχνίτη
     3. Έχουν προϋπηρεσία 2 ετών σε κινηματογράφο
Είτε:
     1. Είναι τουλάχιστον 20 ετών
     2. Έχουν προϋπηρεσία 3 ετών σε κινηματογράφο
Είτε:
     1. Είναι τουλάχιστον 20 ετών
     2. Έχουν άδεια εγκαταστάτη
     3. Έχουν προϋπηρεσία 1 έτους σε κινηματογράφο
Εισάγεται η έννοια της άδειας μαθητείας σε θαλάμους προβολής κινηματογράφων η οποία δίνεται σε όσους έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος.
Οι άδειες χειριστών και βοηθών χειριστών κινηματογράφου χορηγούνται για έναν νομό του κράτους και ιδιαίτερα για την περιοχή Αθηνών – Πειραιώς. Οι άδειες μαθητευομένων ισχύουν για όλη την Ελλάδα.

1.10. Επαύξηση ορίων ισχύος
Με το ΒΔ328/1963 «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου» (ΦΕΚ85Α/11- 6-1963) τροποποιήθηκαν τα όρια ισχύος των διαφόρων αδειών ως εξής:
Η Α’ ειδικότητα 1η κατηγορία έχει όριο ισχύος τα 10 kW. Εξαιρετικά μπορούν να κατασκευάσουν εγκαταστάσεις οικιακών συσκευών (θερμοσίφωνες, κουζίνες) μέχρι 15 kW.
Η Α’ ειδικότητα 2η κατηγορία έχει όριο ισχύος τα 35 kW.
Σε ό,τι αφορά την επίβλεψη, κάτοχοι άδειας Α’ ειδικότητας 1ης κατηγορίας μπορούν να επιβλέπουν εγκαταστάσεις ισχύος μέχρι 50 kW, οι κάτοχοι άδειας Α’ ειδικότητας 2ης κατηγορία μέχρι 100 kW και οι κάτοχοι άδειας Α’ ειδικότητας 3ης κατηγορίας απεριόριστης ισχύος.
Ακόμη:
Η Γ’ ειδικότητα 1η και 2η κατηγορία έχει όριο ισχύος τα 75 kW.
Η ΣΤ’ ειδικότητα 1η κατηγορία έχει όριο ισχύος τα 40 kW.

1.11. Δυνατότητα κτήσης άδειών ηλεκτροτεχνίτη, αρχιτεχνίτη και εργοδηγού με ευνοϊκές διατάξεις.

Το Β.Δ. 328/1965 (ΦΕΚ 81Α/8-5-1965) «Περί διατάξεων τινών αφορωσών εις την άσκησιν επαγγέλματος υπό των πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών ειδικότητας Ηλεκτρολόγου» Με το νομοθέτημα αυτό δόθηκε η δυνατότητα στους πτυχιούχους Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών ειδικότητας Ηλεκτρολόγου:
Να παίρνουν άδεια ηλεκτροτεχνίτη Α’, Γ’ και ΣΤ’ ειδικοτήτων χωρίς εξετάσεις.
Να παίρνουν άδεια αρχιτεχνίτη Γ’ και ΣΤ’ ειδικοτήτων χωρίς εξετάσεις με 2ετή προϋπηρεσία.
Να παίρνουν άδεια εργοδηγού Γ’ και ΣΤ’ ειδικοτήτων κατόπιν εξετάσεων με 8ετή προϋπηρεσία.

1.12. Το Β.Δ. 407/1966 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των από 13-2-36 «περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» από 19-3-38 «περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ ειδικότητος παραγωγής, μετατροπής, μεταφοράς, μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας», από 21-4-65 «περί διατάξεων τινών αφορωσών εις την άσκησιν επαγγέλματος υπό των Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών ειδικότητος Ηλεκτρολόγου»
από 25-5-38 «περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως συντήρησης και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς» (ΦΕΚ 105Α/11-5-1966)

Με αυτό το νομοθέτημα:
Επιτρέπεται η κτήση άδειας εγκαταστάτη Α’ ειδικότητας 4ης κατηγορίας (φωτοβόλων σωλήνων) κατόπιν εξετάσεων και σε όσους:
     1. Είναι τουλάχιστον 40 ετών
     2. Έχουν πείρα 25 ετών σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις φωτοβόλων σωλήνων
     3. Έχουν άδεια ηλεκτροτεχνίτη που αποκτήθηκε πριν 10 τουλάχιστον έτη
Είτε:
     1. Είναι απόφοιτοι κατώτερης σχολής
     2. Έχουν πείρα 5 ετών σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις φωτοβόλων σωλήνων
Εισάγεται η έννοια της άδειας ηλεκτροτεχνίτη φωτοβόλων σωλήνων, ως ειδική περίπτωση της άδειας ηλεκτροτεχνίτη, η οποία χορηγείται κατόπιν εξετάσεων σε όσους:
     1. Είναι τουλάχιστον 21 ετών
     2. Έχουν προϋπηρεσία σε φωτοβόλους σωλήνες 6 έτη
Είτε:
     1. Είναι απόφοιτοι κατώτερης σχολής
     2. Έχουν πείρα 4 ετών σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, από τα οποία τα 2 τουλάχιστον σε φωτοβόλους σωλήνες
Ορίστηκε ότι οι άδειες εγκαταστάτη κάθε ειδικότητας υπόκεινται σε θεώρηση ανά 2ετία.
Οι άδειες τεχνιτών και βοηθών δεν υπόκεινται σε θεώρηση.

Τροποποιήθηκαν οι διατάξεις για άδειες εργοδηγού, αρχιτεχνίτη και ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ’ κατηγορίας ως εξής:
Οι εγκαταστάτες και επιβλέποντες (συντηρούντες) εγκαταστάσεις ΣΤ’ κατηγορίας υποχρεούνται να χρησιμοποιούν εργοδηγούς, αρχιτεχνίτες, ηλεκτροτεχνίτες, βοηθούς ηλεκτροτεχνιτών και μαθητευόμενους υποδιαιρούμενους σε ειδικότητες α) εναερίων δικτύων, β) υπογείων δικτύων, γ) σταθμών.
Για την απόκτηση άδειας εργοδηγού εναερίων δικτύων ή εργοδηγού υπογείων δικτύων ή εργοδηγού σταθμών κατόπιν εξετάσεων ο υποψήφιος πρέπει:
     1. Να είναι τουλάχιστον 30 ετών
     2. Να είναι απόφοιτος κατώτερης σχολής
     3. Να έχει προϋπηρεσία 9 έτη
Είτε:
     1. Να είναι τουλάχιστον 33 ετών
     2. Να έχει προϋπηρεσία 12 έτη
Για την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη εναερίων δικτύων ή αρχιτεχνίτη υπογείων δικτύων ή αρχιτεχνίτη σταθμών κατόπιν εξετάσεων ο υποψήφιος πρέπει:
     1. Να είναι τουλάχιστον 28 ετών
     2. Να είναι απόφοιτος κατώτερης σχολής
     3. Να έχει προϋπηρεσία 6 έτη
Είτε:
     1. Να είναι τουλάχιστον 30 ετών
     2. Να έχει προϋπηρεσία 10 έτη
Για την απόκτηση άδειας ηλεκτροτεχνίτη εναερίων δικτύων ή ηλεκτροτεχνίτη υπογείων δικτύων ή ηλεκτροτεχνίτη σταθμών κατόπιν εξετάσεων ο υποψήφιος πρέπει:
     1. Να είναι τουλάχιστον 20 ετών
     2. Να είναι απόφοιτος κατώτερης σχολής
     3. Να έχει προϋπηρεσία 4 έτη
Είτε:
     1. Να είναι τουλάχιστον 22 ετών
     2. Να έχει προϋπηρεσία 6 έτη
Τροποποιήθηκαν οι διατάξεις για άδειες βοηθού ηλεκτροτεχνίτη Α’, Γ’ και ΣΤ’ ειδικότητας ως εξής:
Για την απόκτηση άδειας βοηθού ηλεκτροτεχνίτη Α’ ειδικότητας (φωτισμού και φωτοβόλων σωλήνων) ή Γ’ ειδικότητας χωρίς εξετάσεις ο υποψήφιος πρέπει:
     1. Να είναι τουλάχιστον 16 ετών
     2. Να είναι απόφοιτος κατώτερης σχολής

Για την απόκτηση άδειας βοηθού ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ’ ειδικότητας α) εναερίων δικτύων, β) υπογείων δικτύων, γ) σταθμών χωρίς εξετάσεις ο υποψήφιος πρέπει:
     1. Να είναι τουλάχιστον 16 ετών
     2. Να είναι απόφοιτος κατώτερης σχολής
Είτε:
     1. Να είναι τουλάχιστον 22 ετών
     2. Να έχει προϋπηρεσία 2 έτη
Τροποποιήθηκε το ΒΔ 328/1965 ώστε οι πτυχιούχοι Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών ειδικότητας Ηλεκτρολόγου να παίρνουν άδεια εργοδηγού Γ’ και ΣΤ’ ειδικοτήτων κατόπιν εξετάσεων με 3ετή προϋπηρεσία

1.13. Το ΒΔ. 891/1968 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ΒΔ υπ αριθ. 407/1966 δι ου ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν τα από 13-2-36, 19-3-38, 25-5-38 και 21-4-65Β. Δ/τα, ρυθμίζοντα γενικώς την άσκησιν του επαγγέλματος ηλεκτρολόγου (ΦΕΚ 311Α/31-12-1968)

Με το νομοθέτημα αυτό ορίστηκε ότι οι άδειες εγκαταστάτη και τα πτυχία επίβλεψης κάθε ειδικότητας υπόκεινται σε θεώρηση ανά 5ετία.

1.14. Προσπάθεια ορισμού αδειούχων και προσόντων αυτών Β’ ειδικότητας

Με το ΒΔ 510/1971 (ΦΕΚ152Α/31-7-1971) καθορίστηκαν οι άδειες ραδιοηλεκτρολόγου και ραδιοτεχνίτη.

Η άδεια ραδιοηλεκτρολόγου Α’ χορηγείται χωρίς εξετάσεις σε όσους είναι διπλωματούχοι ηλεκτρολόγοι – μηχανολόγοι μηχανικοί ή ηλεκτρολόγοι μηχανικοί ή απόφοιτοι από ορισμένες άλλες ανώτατες σχολές
Η άδεια ραδιοηλεκτρολόγου Α’ χορηγείται κατόπιν εξετάσεων σε όσους:
     1. Είναι πτυχιούχοι ανώτερης σχολής ηλεκτρονικών
     2. Είναι κάτοχοι άδειας ραδιοηλεκτρολόγου Β’
     3. Έχουν 5ετή προϋπηρεσία
Είτε:
     1. Είναι πτυχιούχοι ανώτερης σχολής ηλεκτρονικών
     2. Είναι κάτοχοι άδειας δόκιμου ραδιοηλεκτρολόγου Α’
     3. Έχουν 3ετή προϋπηρεσία
Η άδεια δόκιμου ραδιοηλεκτρολόγου Α’ χορηγείται σε όσους είναι εγγεγραμμένοι σε εγκεκριμένα ξένα σωματεία ραδιοηλεκτρολόγων.
Η άδεια ραδιοηλεκτρολόγου Β’ χορηγείται κατόπιν εξετάσεων σε όσους είναι πτυχιούχοι ανώτερης σχολής ηλεκτρονικών.
Η άδεια ραδιοτεχνίτη χορηγείται κατόπιν εξετάσεων σε όσους είναι πτυχιούχοι μέσης σχολής ηλεκτρονικών
Η άδεια βοηθού ραδιοτεχνίτη χορηγείται χωρίς εξετάσεις σε όσους είναι πτυχιούχοι μέσης σχολής ηλεκτρονικών
Οι ραδιοηλεκτρολόγοι και οι ραδιοτεχνίτες μπορούν να ιδρύσουν ραδιοηλεκτρολογικά εργαστήρια Α’, Β’ και Γ’ τάξης, αντίστοιχα αν διαθέτουν άδεια ραδιοηλεκτρολόγου Α’, Β’ και ραδιοτεχνίτη.

1.15. Το ΒΔ 699/1971 «Περί ασκήσεως επαγγέλματος υπό των Ηλεκτρολόγων Υπομηχανικών πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών» (ΦΕΚ 233Α/17-11-71)

Στους ηλεκτρολόγους υπομηχανικούς πτυχιούχους Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών χορηγείται με την κτήση του πτυχίου χωρίς εξετάσεις άδεια άσκησης επαγγέλματος υπομηχανικού ηλεκτρολόγου β’ τάξης που δίνει το δικαίωμα μελέτης, εκτέλεσης και επίβλεψης και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ως εξής:
     1. Α’ ειδικότητας ισχύος μέχρι 75 kW
     2. Γ’ ειδικότητας ισχύος μέχρι 75 kW
     3. ΣΤ’ ειδικότητας ισχύος μέχρι 250 kW

Μετά από 4ετή προϋπηρεσία χορηγείται χωρίς εξετάσεις άδεια άσκησης επαγγέλματος υπομηχανικού ηλεκτρολόγου α’ τάξης που δίνει το δικαίωμα μελέτης, εκτέλεσης και επίβλεψης και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ως εξής:

Μελέτης και εκτέλεσης:
     1. Α’ ειδικότητας ισχύος μέχρι 150 kW
     2. Γ’ ειδικότητας ισχύος μέχρι 150 kW
     3. Δ’ ειδικότητας 1ης κατηγορίας
     4. ΣΤ’ ειδικότητας ισχύος μέχρι 400 kW και οποιασδήποτε ισχύος για τάση μέχρι 1.000V

Επίβλεψης και συντήρησης:
     1. Α’ ειδικότητας ισχύος μέχρι 300 kW
     2. Γ’ ειδικότητας ισχύος μέχρι 300 kW
     3. Δ’ ειδικότητας 1ης κατηγορίας
     4. ΣΤ’ ειδικότητας ισχύος μέχρι 600 kW και οποιασδήποτε ισχύος για τάση μέχρι 1.000V

1.16. Το ΒΔ 766/1972 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως Β. Δ/των εκδοθέντων εις εκτέλεσιν του Ν. 6422/34 ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως αφορώντων εις την άσκησιν επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου» (ΦΕΚ 223Α/12-12-72) Με το νομοθέτημα αυτό τροποποιήθηκαν τα όρια ισχύος των διαφόρων αδειών και προστέθηκαν κάποιες λεπτομέρειες. Έτσι:

Η Α’ ειδικότητα 1η κατηγορία έχει όριο ισχύος τα 15 kW. Εξαιρετικά μπορούν να κατασκευάσουν εγκαταστάσεις οικιακών συσκευών (θερμοσίφωνες, κουζίνες) μέχρι 20 kW.
Η Α’ ειδικότητα 2η κατηγορία έχει όριο ισχύος τα 40 kW.
Η Α’ ειδικότητα 3η κατηγορία έχει όριο ισχύος τα 100 kW.
Σε ό,τι αφορά την επίβλεψη, κάτοχοι άδειας Α’ ειδικότητας 1ης κατηγορίας μπορούν να επιβλέπουν εγκαταστάσεις ισχύος μέχρι 50 kW, οι κάτοχοι άδειας Α’ ειδικότητας 2ης κατηγορία μέχρι 100 kW και οι κάτοχοι άδειας Α’ ειδικότητας 3ης κατηγορίας απεριόριστης ισχύος.

H άδεια εγκαταστάτη Α’ ειδικότητας 2ης κατηγορίας μπορεί τώρα να αποκτηθεί από τεχνίτες πείρας εφόσον:
     1. Είναι τουλάχιστον 35 ετών
     2. Είναι κάτοχοι άδειας 1ης κατηγορίας και εξασκούν το επάγγελμα επί 5ετία
Ακόμη:
Η Γ’ ειδικότητα 1η και 2η κατηγορία έχει όριο ισχύος τα 75 kW.
Η Γ’ ειδικότητα 3η κατηγορία έχει όριο ισχύος τα 125 kW.

Δικαίωμα επίβλεψης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της Γ’ ειδικότητας έχουν οι αδειούχοι εγκαταστάτες 1ης και 2ης κατηγορίας μέχρι 150 kW και 3ης κατηγορίας μέχρι 250 kW.

Για την ΣΤ’ ειδικότητα ισχύουν τα εξής:
Για την απόκτηση άδειας εργοδηγού εναερίων δικτύων ή εργοδηγού υπογείων δικτύων ή εργοδηγού σταθμών κατόπιν εξετάσεων ο υποψήφιος πρέπει:
     1. Να είναι τουλάχιστον 30 ετών
     2. Να είναι απόφοιτος κατώτερης σχολής
     3. Να έχει προϋπηρεσία 9 έτη από τα οποία το 1/3 ειδικά σε εναέρια δίκτυα ή υπόγεια δίκτυα ή σταθμούς, ανάλογα με την επί μέρους ειδικότητα για την οποία ζητείται η άδεια
Είτε:
     1. Να είναι τουλάχιστον 33 ετών
     2. Να έχει προϋπηρεσία 12 έτη
Για την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη εναερίων δικτύων ή αρχιτεχνίτη υπογείων δικτύων ή αρχιτεχνίτη σταθμών κατόπιν εξετάσεων ο υποψήφιος πρέπει:
     1. Να είναι τουλάχιστον 28 ετών
     2. Να είναι απόφοιτος κατώτερης σχολής
     3. Να έχει προϋπηρεσία 6 έτη από τα οποία το 1/3 ειδικά σε εναέρια δίκτυα ή υπόγεια δίκτυα ή σταθμούς, ανάλογα με την επί μέρους ειδικότητα για την οποία ζητείται η άδεια
Είτε:
     1. Να είναι τουλάχιστον 30 ετών
     2. Να έχει προϋπηρεσία 10 έτη
Για την άδεια χειριστή ανελκυστήρα δεν απαιτείται πλέον προϋπηρεσία.

1.17. Το ΠΔ 436/1973 «Περί χορηγήσεως άδειας ηλεκτροτεχνίτου εις αδειούχους χειριστάς μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών» (ΦΕΚ 327Α/14-12-73) Το νομοθέτημα προβλέπει την χορήγηση κατόπιν εξετάσεων της άδειας άσκησης του επαγγέλματος ηλεκτροτεχνίτη Α’ και Γ’ ειδικότητας στους κατόχους άδειας χειριστή μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών.

Επίσης προβλέπει την χορήγηση κατόπιν εξετάσεων της άδειας άσκησης του επαγγέλματος ηλεκτροτεχνίτη Α’ και Γ’ ειδικότητας στους κατόχους άδειας βοηθού
χειριστή μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών.

1.18. Το ΠΔ 511/1977 «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων» (ΦΕΚ 162Α/10-6-77)
Στην Α’ ειδικότητα προστίθεται η κατηγορία 1η δις ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων.

Ορίζεται γι΄ αυτήν ενιαία άδεια εγκαταστάτη και συντηρητή η οποία δίνεται κατόπιν εξετάσεων σε όσους:
     1. Είναι τουλάχιστον 23 ετών
     2. Έχουν άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α’ ή Γ’ ειδικότητας 2ης έως 5ης και 2ης έως 3ης κατηγορίας αντιστοίχως
     3. Έχουν προϋπηρεσία 6 μηνών
Είτε:
     1. Είναι τουλάχιστον 21 ετών
     2. Έχουν άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α’ ή Γ’ ειδικότητας 1ης κατηγορίας
     3. Έχουν προϋπηρεσία 1 έτους
Είτε:
     1. Είναι τουλάχιστον 23 ετών
     2. Έχουν άδεια ηλεκτροτεχνίτη Α’ ή Γ’ ειδικότητας
     3. Έχουν προϋπηρεσία 3 ετών
Είτε:
     1. Είναι τουλάχιστον 21 ετών
     2. Είναι πτυχιούχοι μέσης τεχνικής σχολής
     3. Έχουν προϋπηρεσία 1 έτους
Είτε:
     1. Είναι τουλάχιστον 23 ετών
     2. Είναι πτυχιούχοι κατώτερης τεχνικής σχολής
     3. Έχουν προϋπηρεσία 3 ετών
Είτε:
     1. Είναι τουλάχιστον 25 ετών
     2. Έχουν προϋπηρεσία 5 ετών

1.19. Το ΠΔ252/1988 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Β.Δ. από 13/19.2.1936, του Β.Δ. από 19/26.3.1938 και του Β.Δ. 328/1963 «περί της άσκησης του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου»» (ΦΕΚ 106Α/1-6-88) Με το νομοθέτημα αυτό τροποποιήθηκαν τα όρια ισχύος και των διαφόρων αδειών και
προστέθηκαν κάποιες λεπτομέρειες. Έτσι:

Η Α’ ειδικότητα 1η κατηγορία έχει όριο ισχύος τα 25 kW. Εξαιρετικά μπορούν να κατασκευάσουν εγκαταστάσεις οικιακών συσκευών (θερμοσίφωνες, κουζίνες) μέχρι 50 kW.
Η Γ’ ειδικότητα 1η και 2η κατηγορία έχει όριο ισχύος τα 100 kW.
Οι κάτοχοι άδειας Α’ ειδικότητας 1ης κατηγορίας έχουν το δικαίωμα κατασκευής εγκατάστασης Γ’ κατηγορίας (κίνησης) μέχρι 10 kW.
Οι κάτοχοι άδειας Γ’ ειδικότητας 1ης κατηγορίας έχουν το δικαίωμα κατασκευής εγκατάστασης Α’ κατηγορίας (φωτισμού) μέχρι 15 kW.
Η θεώρηση των αδειών εγκαταστατών Α’ και Γ’ κατηγορίας γίνεται ανά 3ετία.

1.20. Το ΠΔ539/1989 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106/Α/1988) και του Β.Δ. της 25 Μαΐου-14 Ιουνίου 1938 (ΦΕΚ 224/Α/1938) «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου»» (ΦΕΚ 223Α/6-10-89) Οι κάτοχοι άδειας Α’ ειδικότητας 1ης , 2ης και 3ης κατηγορίας έχουν το δικαίωμα κατασκευής εγκατάστασης Γ’ κατηγορίας (κίνησης) μέχρι 10 kW.

Οι κάτοχοι άδειας Γ’ ειδικότητας 1ης , 2ης και 3ης κατηγορίας έχουν το δικαίωμα κατασκευής εγκατάστασης Α’ κατηγορίας (φωτισμού) μέχρι 15 kW.
Η άδεια βοηθού ηλεκτροτεχνίτη Δ’ ειδικότητας χορηγείται χωρίς εξετάσεις στους πτυχιούχους Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων και Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών κατεύθυνσης ηλεκτρολογικών επαγγελμάτων.

1.21. Το ΠΔ50/2003 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση του ν 6422/34, όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, που αφορούν στην άσκηση του επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου» (ΦΕΚ50Α/3-3-2003) Η Α’ ειδικότητα 1η κατηγορία έχει όριο ισχύος τα 25 kW. Εξαιρετικά μπορούν να κατασκευάσουν εγκαταστάσεις οικιακών συσκευών (θερμοσίφωνες, κουζίνες) μέχρι 65 kW.
Η Α’ ειδικότητα 3η κατηγορία έχει όριο ισχύος τα 125 kW.
Η Γ’ ειδικότητα 1η και 2η κατηγορία έχει όριο ισχύος τα 125 kW.
Η Γ’ ειδικότητα 3η κατηγορία έχει όριο ισχύος τα 150 kW.
Οι κάτοχοι άδειας Α’ ειδικότητας 1ης , 2ης και 3ης κατηγορίας έχουν το δικαίωμα κατασκευής εγκατάστασης Γ’ κατηγορίας (κίνησης) μέχρι 15 kW.
Οι κάτοχοι άδειας Γ’ ειδικότητας 1ης , 2ης και 3ης κατηγορίας έχουν το δικαίωμα κατασκευής εγκατάστασης Α’ κατηγορίας (φωτισμού) μέχρι 25 kW.
Σε ό,τι αφορά την επίβλεψη, κάτοχοι άδειας Α’ ειδικότητας 1ης και 2ης κατηγορίας μπορούν να επιβλέπουν εγκαταστάσεις ισχύος διπλάσιας αυτής που μπορούν να εγκαθιστούν, και οι κάτοχοι άδειας Α’ ειδικότητας 3ης κατηγορία μέχρι 100 kW και οι κάτοχοι άδειας Α’ ειδικότητας 3ης κατηγορίας μπορούν να επιβλέπουν εγκαταστάσεις απεριόριστης ισχύος.

1.22. Το ΠΔ258/2003 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Β.Δ. 510/1971 (ΦΕΚ Α' 152) περί χορηγήσεως αδειών άσκησης του επαγγέλματος του Ραδιοηλεκτρολόγου και Ραδιοτεχνίτη.» (ΦΕΚ235Α/10-10-2003) Έδωσε τη δυνατότητα σε αποφοίτους μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ) να παίρνουν την άδεια ραδιοτεχνίτη χωρίς εξετάσεις.

Έδωσε δυνατότητα σε αποφοίτους τεχνικών λυκείων να παίρνουν την άδεια ραδιοτεχνίτη χωρίς εξετάσεις με την προϋπόθεση ότι έχουν προϋπηρεσία 200 ή 400 ημερομισθίων, ανάλογα με τον τύπο του λυκείου από το οποίο αποφοίτησαν.

1.23. Η ΥΑ Αριθ. Φ.7.5/1816/88 «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις.» (ΦΕΚ470Β/5-3-2004) Με το νομοθέτημα αυτό αντικαταστάθηκε ο ΚΕΗΕ από το πρότυπο HD384.

Ορίζεται η θεμελιακή γείωση ως βασική γείωση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
Ορίζονται οι επανέλεγχοι των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ως εξής:
     1. Για κατοικίες κάθε 14 χρόνια
     2. Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους χωρίς εύφλεκτα υλικά κάθε 7 χρόνια
     3. Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους χωρίς εύφλεκτα υλικά κάθε 2 χρόνια
     4. Για χώρους συνάθροισης κοινού κάθε 1 χρόνο
     5. Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο κάθε 1 χρόνο
Για χρονικό διάστημα 2 ετών από της δημοσίευσης της ΥΑ ορίστηκε παράλληλη και κατ΄επιλογή ισχύ του ΚΕΗΕ και του HD384. Μετά τη 2ετία ορίστηκε ισχύς αποκλειστικά του ΗD384.

1.24. Η ΥΑ Αριθ. Φ Α'50/12081/642 «Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.) Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης.» (ΦΕΚ1222Β/5-9-2006) Υποχρέωση τοποθέτησης διακόπτη διαφυγής έντασης σε παλιές (ΚΕΗΕ) και νέες (HD 384) εσωτερικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και θεμελιακής γείωσες σε νέες εγκαταστάσεις.

1.25. Η ΥΑ Αριθ. Φ.50/οικ. 13286/1152/2010 «Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Αντικατάσταση του
ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις»» (ΦΕΚ1932Β/14-12-2010) Για τους δικαιούχους κοινωνικού οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ δόθηκε η δυνατότητα να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη κάποιο χρονικό διάστημα μετά την υποβολή της αίτησης.

1.26. Η ΥΑ οικ. 41020/819/2012 «Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του άρθρου 30 (εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) του κτιριοδομικού κανονισμού» (ΦΕΚ2776Β/15-10-2012) H YA αυτή εισάγει τον Τεχνικό Κανονισμό για τα Εσωτερικά Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕΔΗΕ) ο οποίος καταργεί τον προγενέστερο Κανονισμό Εσωτερικών Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων Οικοδομών.

Οι σχετικές εγκαταστάσεις κατατάσσονται πλέον σε:
     1. Εγκαταστάσεις πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT). Περιλαμβάνουν την τηλεφωνία, την ενδοεπικοινωνία, τα δίκτυα πληροφορικής και τα ευρυζωνικά δίκτυα.
      2. Εγκαταστάσεις ευρυεκπομπής και πληροφοριών (BCT). Ραδιοφωνία και τηλεόραση (επίγεια και δορυφορική).
     3. Εγκαταστάσεις αυτοματισμού, ελέγχου και επικοινωνιών (CCCB). Περιλαμβάνουν τα εσωτερικά ενσύρματα δίκτυα ελέγχου φωτισμού, ρολών, κλιματισμού κ.α. Επίσης περιλαμβάνουν τα εσωτερικά ενσύρματα δίκτυα ασφάλειας, πυρασφάλειας, καμερών, θυροτηλεόρασης κ.α.
     4. Άλλες εγκαταστάσεις. Αναζήτηση προσώπων, μεγαφωνικές εγκαταστάσεις κ.α.

Ορίζονται οι βασικές απαιτήσεις σε:
     1. Υγιεινή και ασφάλεια των χρηστών
     2. Διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών
     3. Ακεραιότητα του δικτύου (integrity)
     4. Προσπελασιμότητα
     5. Λειτουργικότητα
     6. Σήμανση

Μερικές χαρακτηριστικά σημεία είναι:
     1. Απαγόρευση τοποθέτησης αγωγών υπό το επίχρισμα ή εντός του εδάφους αν δεν βρίσκονται μέσα σε σωλήνα
     2. Απαίτηση για κατάρτιση μελέτης
     3. Απαίτηση για πιστοποίηση μετά την κατασκευή των δικτύων πληροφορικής και των εγκαταστάσεων ραδιοφωνίας και τηλεόρασης
     4. Απαίτηση για σύνταξη σχεδίων «όπως κατασκευάστηκε»
     5. Απαίτηση για παροχή εγγύησης από τον εγκαταστάτη
     6. Απαίτηση για κατασκευή ειδικού χώρου εισαγωγής για τηλεφωνικά κ.τ.λ. δίκτυα και ειδικού χώρου εισαγωγής για εγκατάσταση ραδιοφωνίας/τηλεόρασης
     7. Ειδικές απαιτήσεις για το πλήθος των σωληνώσεων εισαγωγής και για την απόσταση από την επιφάνεια του εδάφους και από γραμμές ηλεκτρικής ισχύος
    8. Ειδικώτερες απαιτήσεις για σωλήνες, καλωδιαγωγούς (κανάλια), πρίζες, κατανεμητές, διατάξεις υπερτάσεων, γείωση, διαχωρισμό γραμμών (απόσταση από γραμμές ηλεκτρικής ισχύος)
     9. Απαιτήσεις για εγκαταστάσεις επικοινωνιών γραμμής ηλεκτρικής τροφοδοσίας (Power Line Communications – PLC)
     10. Ελάχιστες απαιτήσεις για πρίζες τηλεόρασης ανά χώρο
     11. Ελάχιστες απαιτήσεις για κεραίες τηλεόρασης και απόσταση αυτών από γραμμές ισχύος

1.27. Το ΠΔ108/2013 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα» (ΦΕΚ 141Α/12-6-2013) Το νομοθέτημα αυτό κατάργησε τα περισσότερα προγενέστερα νομοθετήματα σχετικά με το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου και εισήγαγε νέες διατάξεις.

Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις χωρίζονται σε 3 ειδικότητες και 6 ομάδες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Α’ ειδικότητας:
     1. Φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος μέχρι 10 kW
     2. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 1ης ομάδας οι οποίες είναι οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

            2.1. Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μικρότερη των 1.000V και
            2.2. Ισχύς για συσκευές και φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μικρότερη των 130 kW ή
            2.3. Ισχύς για μηχανήματα μικρότερη των 150 kW ή
            2.4. Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερη των 150 kW
     3. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 2ης ομάδας οι οποίες είναι οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
            3.1. Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μεγαλύτερη των 1.000V και
            3.2. Ισχύς για συσκευές και φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μικρότερη των 130 kW ή
            3.3. Ισχύς για μηχανήματα μικρότερη των 150 kW ή
            3.4. Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερη των 250 kW
            Ή:
            3.5. Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μικρότερη των 1.000V και
            3.6. Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας 150 - 250 kW
     4. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 3ης ομάδας οι οποίες είναι οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
            4.1. Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μεγαλύτερη των 1.000V και
            4.2. Ισχύς για συσκευές και φωτισμό και συσκευές (συνολικά) 130 - 200 kW ή
            4.3. Ισχύς για μηχανήματα 150 – 200 kW ή
            4.4. Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερη 250 – 600 kW
            Ή:
            4.5. Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μικρότερη των 1.000V και
            4.6. Ισχύς για συσκευές και φωτισμό και συσκευές (συνολικά) 130 - 200 kW ή
            4.7. Ισχύς για μηχανήματα 150 – 200 kW ή
            4.8. Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας > 600 kW
     5. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 4ης ομάδας οι οποίες είναι οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
            5.1. Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μεγαλύτερη των 1.000V και
            5.2. Ισχύς για συσκευές και φωτισμό και συσκευές (συνολικά) >200 kW ή
            5.3. Ισχύς για μηχανήματα > 200 kW ή
            5.4. Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερη > 600 kW
            Ή:
            5.5. Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μικρότερη των 1.000V και
            5.6. Ισχύς για συσκευές και φωτισμό και συσκευές (συνολικά) > 200 kW ή
            5.7. Ισχύς για μηχανήματα > 200 kW
            Και:
            5.8. Εγκαταστάσεις αλεξικέραυνων και αντικεραυνικής προστασίας

Στις εγκαταστάσεις που αφορούν την παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος μεγαλύτερης από 250 kW πρέπει να ορίζεται ο
ασκών τη συντήρησή τους. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Γ’ ειδικότητας: Αφορούν τους φωτοβόλους σωλήνες και επιγραφές
Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δ’ ειδικότητας:
     1. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 1ης ομάδας: Ανελκυστήρες.
     2. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 2ης ομάδας: Ανυψωτικά μηχανήματα.

Ορίζονται οι εξής βαθμίδες επαγγελματικών προσόντων ανά ειδικότητα:
     1. Α’ ειδικότητα:
                1.1. 1η βαθμίδα: Τεχνίτης ηλεκτρολόγος
                1.2. 2η βαθμίδα: Αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος
                1.3. 3η βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 1ης ομάδας
                1.4. 4η βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 2ης ομάδας
                1.5. 5η βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 3ης ομάδας
                1.6. 6η βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 4ης ομάδας
Εντός της Α’ ειδικότητας συστήνεται και η δραστηριότητα του εγκαταστάτη φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας, η οποία δεν κατατάσσεται σε κάποια
βαθμίδα
     2. Γ’ ειδικότητα:
                2.1. 1η βαθμίδα: Τεχνίτης ηλεκτρολόγος
                2.2. 2η βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος
     3. Δ’ ειδικότητα:
                3.1. 1η βαθμίδα: Τεχνίτης ηλεκτρολόγος
                3.2. 2η βαθμίδα: Αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος
                3.3. 3η βαθμίδα: Συντηρητής ηλεκτρολόγος
                3.4. 4η βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 1ης ομάδας
                3.5. 5η βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 2ης ομάδας
Για την άσκηση των παραπάνω δραστηριοτήτων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν βεβαίωση αναγγελίας ή άδεια.

Για την Α’ ειδικότητα ισχύουν τα εξής:
Τα όρια ισχύος της 3ης ομάδας Α’ ειδικότητας αυξάνονται κατά 50% όταν αφορούν στην επισκευή και στη συντήρηση της εγκατάστασης.
Οι κάτοχοι
     1. Πτυχίου κατώτερης σχολής (Επαγγελματικής Σχολής – ΕΠΑΣ)
     2. Πτυχίου μέσης σχολής (Επαγγελματικού Λυκείου - ΕΠΑΛ)
   3. Πτυχίου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ) αναγγέλλουν την έναρξη δραστηριότητας και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη ηλεκτρολόγου Α’.
Οι κάτοχοι
     1. Βεβαίωσης αναγγελίας τεχνίτη ηλεκτρολόγου Α’
     2. Πτυχίου ΕΠΑΣ και 2ετούς προϋπηρεσίας ή πιστοποιητικού παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
     3. Πτυχίου ΕΠΑΛ και 2ετούς προϋπηρεσίας ή πιστοποιητικού παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
    4. Πτυχίου ΙΕΚ και προϋπηρεσίας 1 χρόνου ή πιστοποιητικού παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης αποκτούν την άδεια του αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α’.
Οι κάτοχοι
     1. Άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α’
     2. 12μηνης προϋπηρεσίας ή πιστοποιητικού παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
     3. Βεβαίωσης επιτυχίας σε εξετάσεις αποκτούν την άδεια του εγκαταστάτη φωτοβολταϊκών μικρής κλίμακας.

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε φωτοβολταϊκά το οποίο παρέχει κατάλληλες δεξιότητες που αντιστοιχούν σε 3ετή εκπαίδευση στον τομέα αυτόν αναγγέλλουν την έναρξη δραστηριότητας και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του εγκαταστάτη φωτοβολταϊκών μικρής κλίμακας
Οι κάτοχοι
     1. Άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α’
     2. 36μηνης προϋπηρεσίας ή πιστοποιητικού παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
     3. Βεβαίωσης επιτυχίας σε εξετάσεις αποκτούν την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ ειδικότητας.
Οι κάτοχοι
     1. Άδειας εγκαταστάτη φωτοβολταϊκών μικρής κλίμακας
     2. 24μηνης προϋπηρεσίας ή πιστοποιητικού παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
     3. Βεβαίωσης επιτυχίας σε εξετάσεις αποκτούν την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ ειδικότητας.
Οι κάτοχοι
     1. Άδειας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ ειδικότητας
     2. 24μηνης προϋπηρεσίας ή πιστοποιητικού παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
     3. Βεβαίωσης επιτυχίας σε εξετάσεις αποκτούν την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης ομάδας Α’ ειδικότητας.

Για την Γ’ ειδικότητα ισχύουν τα εξής:
Οι κάτοχοι
     1. Πτυχίου ΕΠΑΣ
     2. Πτυχίου ΕΠΑΛ
     3. Πτυχίου ΙΕΚ
αναγγέλλουν την έναρξη δραστηριότητας και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη ηλεκτρολόγου Γ’.
Οι κάτοχοι
     1. Βεβαίωσης αναγγελίας τεχνίτη ηλεκτρολόγου Α’
     2. Πτυχίου ΕΠΑΣ και 2ετούς προϋπηρεσίας ή πιστοποιητικού παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
     3. Πτυχίου ΕΠΑΛ και 2ετούς προϋπηρεσίας ή πιστοποιητικού παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
     4. Πτυχίου ΙΕΚ και προϋπηρεσίας 1 χρόνου ή πιστοποιητικού παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
     5. Βεβαίωσης επιτυχίας σε εξετάσεις αποκτούν την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Γ’.

Για την Δ’ ειδικότητα ισχύουν τα εξής:
Οι κάτοχοι
     1. Πτυχίου ΕΠΑΣ
     2. Πτυχίου ΕΠΑΛ
     3. Πτυχίου ΙΕΚ
αναγγέλλουν την έναρξη δραστηριότητας και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ’.
Οι κάτοχοι
     1. Βεβαίωσης αναγγελίας τεχνίτη ηλεκτρολόγου Α’
     2. Πτυχίου ΕΠΑΣ και 2ετούς προϋπηρεσίας ή πιστοποιητικού παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
     3. Πτυχίου ΕΠΑΛ και 2ετούς προϋπηρεσίας ή πιστοποιητικού παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
    4. Πτυχίου ΙΕΚ και προϋπηρεσίας 1 χρόνου ή πιστοποιητικού παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης αποκτούν την άδεια του αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Γ’.

Οι κάτοχοι πτυχίου ΙΕΚ τεχνικού ανελκυστήρων και προϋπηρεσίας 1 χρόνου ή πιστοποιητικού παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
αποκτούν την άδεια του αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ’.
Οι κάτοχοι
     1. Βεβαίωσης αναγγελίας αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ’
     2. 2ετούς προϋπηρεσίας ή πιστοποιητικού παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
     3. Βεβαίωσης επιτυχίας σε εξετάσεις αποκτούν την άδεια του συντηρητή ηλεκτρολόγου Δ’.
Οι κάτοχοι
     1. Βεβαίωσης αναγγελίας αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ’
     2. 36μηνης προϋπηρεσίας ή πιστοποιητικού παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
     3. Βεβαίωσης επιτυχίας σε εξετάσεις αποκτούν την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Δ’.
Οι κάτοχοι
     1. Άδειας συντηρητή Δ’
     2. 12μηνης προϋπηρεσίας ή πιστοποιητικού παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
     3. Βεβαίωσης επιτυχίας σε εξετάσεις αποκτούν την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Δ’.
Οι κάτοχοι
     1. Βεβαίωσης αναγγελίας αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ’
     2. 36μηνης προϋπηρεσίας ή πιστοποιητικού παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
     3. Βεβαίωσης επιτυχίας σε εξετάσεις αποκτούν την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Δ’.
Οι κάτοχοι
     1. Άδειας συντηρητή Δ’
     2. 12μηνης προϋπηρεσίας ή πιστοποιητικού παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
     3. Βεβαίωσης επιτυχίας σε εξετάσεις αποκτούν την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Δ’.
Οι κάτοχοι
     1. Άδειας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Δ’
     2. 12μηνης προϋπηρεσίας ή πιστοποιητικού παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
     3. Βεβαίωσης επιτυχίας σε εξετάσεις αποκτούν την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Δ’.

Για όλες τις ειδικότητες ισχύουν τα εξής:

Οι κάτοχοι διπλώματος μηχανικού Ν6422/1934 αναγγέλλουν την έναρξη δραστηριότητας και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης όλων των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του παρόντος ΠΔ.

Οι κάτοχοι πτυχίου τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού αναγγέλλουν την έναρξη δραστηριότητας και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του εγκαταστάτη 3ης Α’, εγκαταστάτη Γ’ και 1ης και 2ης Δ’.
Οι κάτοχοι
     1. Πτυχίου τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού
    2. 24μηνης προϋπηρεσίας ή πιστοποιητικού παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης αναγγέλλουν την έναρξη δραστηριότητας και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του εγκαταστάτη 4ης Α’.

Οι κάτοχοι πτυχίου τεχνολόγου μηχανολόγου μηχανικού αναγγέλλουν την έναρξη δραστηριότητας και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του εγκαταστάτη 2ης Α’ και 1ης και 2ης Δ’.
Οι κάτοχοι
    1. Πτυχίου τεχνολόγου μηχανολόγου μηχανικού
   2. 24μηνης προϋπηρεσίας ή πιστοποιητικού παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης αναγγέλλουν την έναρξη δραστηριότητας και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του εγκαταστάτη 3ης Α’.
Ποιοτική στάθμη εκτελούμενων εργασιών και υποχρεώσεις παρόχων.
Κάθε εγκαταστάτης συντάσσει υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης.
Κάθε εγκαταστάτης οφείλει να παρέχει στους αποδέκτες των υπηρεσιών του πληροφορίες μέσω ενός ειδικού τυποποιημένου εντύπου.
Κάθε εγκαταστάτης οφείλει να διαθέτει ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης.
Οι εγκαταστάτες, με εξαίρεση διπλωματούχους και τεχνολόγους μηχανικούς υποχρεούνται ανά 8ετία:
     1. Είτε να ενημερώνουν το Ενιαίο Μητρώο Προσώπων που ασκούν τεχνικά επαγγέλματα
     2. Είτε να υποβάλλουν στοιχεία στην αρμόδια υπηρεσία
Άλλες προβλέψεις του νόμου.
Προβλέπεται αντιστοίχιση υπαρχουσών αδειών με τις καινούριες και κατάργηση της άδειαςτου χειριστή κινηματογράφου μέσα σε μια 2ετία.

Επισκέψεις και άλλα!

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 188 επισκέπτες

συνολικά μας έχουν επισκεφθεί...

5403821

Προβολές σελίδων

Σήμερα
Χθές
1568
2833

Η IP σας είναι: 212.227.175.149