Διευρύνεται το Πρόγραμμα για Φωτοβολταϊκά σε Κτήρια

Την επέκταση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Κτιριακές Εγκαταστάσεις προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση των ΥΠΟΙΚ και ΥΠΕΚΑ.

 

Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, η εν λόγω απόφαση, με τίτλο «Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις», συμπληρώνει το ειδικό πρόγραμμα, έτσι ώστε να δοθεί ώθηση για την υλοποίηση μικρών, διεσπαρμένων εφαρμογών ειδικά σε κτήρια που θα έχουν έντονο επιδεικτικό χαρακτήρα και θα συμβάλλουν στην επίτευξη των εθνικών στόχων.

Στο πνεύμα αυτό δίνεται το δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως σχολεία, νηπιαγωγεία, νοσοκομεία κ.ά.

Πλέον τα φωτοβολταϊκά συστήματα που εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα μπορούν να εγκαθίστανται, όχι μόνο στις στέγες, αλλά και στα στέγαστρα βεραντών, προσόψεων, σε σκίαστρα, καθώς και σε βοηθητικούς χώρους κτηρίων, αποθήκες και χώρους στάθμευσης.

Το πρόγραμμα ισχύει για όλη την Επικράτεια, με μέγιστη ισχύ για την ηπειρωτική χώρα, τα διασυνδεδεμένα με το σύστημα νησιά και την Κρήτη τα 10kWp και για τα λοιπά μη διασυνδεδεμένα νησιά τα 5kWp.

Για την υλοποίηση εγκαταστάσεων στα νησιά, που εντάσσονται ειδικά στο Ειδικό Πρόγραμμα, καθορίζεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας η δυνατότητα απορρόφησης ισχύος για τις περιοχές με κορεσμένα δίκτυα. Τα σχετικά στοιχεία των αιτήσεων και των εγκαταστάσεων καθώς και ο χαρακτηρισμός των τοπικών δικτύων ως κορεσμένων ή μη αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο των Διαχειριστών Δικτύου και μη διασυνδεδεμένων νησιών.

Η ΚΥΑ έχει ως εξής:

Θέμα: Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1

Τροποποίηση ειδικού προγράμματος ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Τροποποιείται η υπ' αριθμ. 12323/ΓΓ175/09 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 1079/04.06.2009), με την οποία καθορίστηκε το Ειδικό Πρόγραμμα ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι 10kWp, σε κτηριακές εγκαταστάσεις ως ακολούθως:

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το πρόγραμμα αφορά σε φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ενέργειας που εγχέεται στο Δίκτυο, τα οποία εγκαθίστανται στο δώμα ή τη στέγη κτηρίου, συμπεριλαμβανομένων στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων, όπως αυτά ορίζονται στη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 11, του ν. 1577/85, όπως ισχύει, καθώς και βοηθητικών χώρων του κτηρίου, όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης, όπως αυτά ορίζονται στη διάταξη της παραγράφου 17 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου».

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το Πρόγραμμα αφορά όλη την Επικράτεια. Ως μέγιστη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά εγκατάσταση στο πλαίσιο του Προγράμματος ορίζεται, για την ηπειρωτική χώρα, τα Διασυνδεδεμένα με το Σύστημα νησιά και την Κρήτη τα 10kWp και για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 5kWp».

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τα οποία έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα. Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν επίσης τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα. Το δικαίωμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος σε κτήριο ιδιοκτησίας Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τη χρήση του οποίου έχει αναλάβει διαχειριστής (π.χ. σχολική επιτροπή), παρέχεται στο διαχειριστή, μετά από συναίνεση του κυρίου του κτηρίου».

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Μετά την αποδοχή της Προσφοράς Σύνδεσης, προσκομίζονται από τον κύριο του φωτοβολταϊκού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης ''Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτήρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών και σε οικισμούς''(ΦΕΚ …), υπογράφεται η Σύμβαση Σύνδεσης μεταξύ του κυρίου του φωτοβολταϊκού και της Δ.Ε.Η. Α.Ε., ως Διαχειριστή του Δικτύου, και καταβάλλεται η σχετική δαπάνη. Η κατασκευή των έργων σύνδεσης ολοκληρώνεται από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου».

5. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος απαιτείται έγγραφη γνωστοποίηση εργασιών και εκπόνησης μελέτης εγκατάστασης και κάθε απαιτούμενο δικαιολογητικό κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης ''Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτήρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών και σε οικισμούς'' (ΦΕΚ …),

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 της Υπουργικής Απόφασης τροποποιείται ως εξής:

«2. Ο Διαχειριστής του Δικτύου και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, αναρτά στο δικτυακό της τόπο στοιχεία που αφορούν το σύνολο της ισχύος που αντιστοιχεί στα αιτήματα σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, νησί ή νησιωτικό σύμπλεγμα, την ήδη συμβασιοποιημένη ισχύ, καθώς και του χαρακτηρισμού των τοπικών δικτύων διανομής νησιών ή νησιωτικών συμπλεγμάτων ως κορεσμένα ή μη. Με την απόφαση της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, διαπιστώνεται η δυνατότητα απορρόφησης ισχύος για τις περιοχές με κορεσμένα δίκτυα, ειδικά για τις εγκαταστάσεις που εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα αυτό».

7. Το άρθρο 2 του Παραρτήματος «Σύμβαση Συμψηφισμού» τροποποιείται ως εξής:

«Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου και του Κώδικα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς επίσης και με τα οριζόμενα στην λοιπή σχετική κείμενη νομοθεσία».

8. Το άρθρο 3 του Παραρτήματος «Σύμβαση Συμψηφισμού» τροποποιείται ως εξής:

«Το φωτοβολταϊκό σύστημα, το οποίο αφορά η παρούσα σύμβαση, θα λειτουργεί σύμφωνα με τον ν.3468/2006 και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 αυτού, τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και ιδίως το Κεφάλαιο 19 αυτού, τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, τον Κώδικα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, την Υπουργική Απόφαση "Όροι εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων'' (ΦΕΚ B'1079/4.06.2009)) και τη λοιπή σχετική κείμενη νομοθεσία».

9. Στο άρθρο 6 του Παραρτήματος «Σύμβαση Συμψηφισμού» προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικότερα για τη μέτρηση της ενεργού ενέργειας φωτοβολταϊκών συστημάτων που εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φ/Β Συστημάτων σε κτήρια και εγκαθίστανται στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, έως την έγκριση του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, εφαρμόζονται αναλόγως οι ως άνω διατάξεις».

10. Οι λοιποί όροι του Προγράμματος παραμένουν ως έχουν, όπως προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση που τροποποιείται με την παρούσα (ΦΕΚ Β' 1079).

Άρθρο 2

1. Κάθε αντίθετη με τις διατάξεις της παρούσας διάταξη καταργείται.

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός Οικονομικών

Γεώργιος Παπακωνσταντίνου

Η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη

Διαμαρτυρία των εταιρειών του κλάδου

«Η μη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου για τις ΑΠΕ (Ν.3851/2010) από το ίδιο το υπουργείο που τον προώθησε, έχουν φέρει σε αδιέξοδο την αγορά των φωτοβολταϊκών, σε απόγνωση τους επενδυτές και σε τέλμα τις υπηρεσίες της ΔΕΗ που καλούνται να εξετάσουν τις αιτήσεις» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών.

Σύμφωνα με το Σύνδεσμο, η αιτία για τα παραπάνω είναι η μη έγκαιρη έκδοση ερμηνευτικών υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από το Ν.3851/2010, οι οποίες θα άμβλυναν σε σημαντικό βαθμό τα σημερινά προβλήματα του κλάδου.

Συγκεκριμένα:

- Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3851/2010, η υπουργός ΠΕΚΑ όφειλε μέχρι τις 4-9-2010 να εκδώσει υπουργική απόφαση η οποία θα καθορίζει την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ. Με την έκδοση της απόφασης αυτής είναι συνυφασμένες και οι προτεραιότητες διαφόρων κατηγοριών αιτήσεων (π.χ. αγροτών), ενώ απ' αυτήν εξαρτώνται και οι νέες αιτήσεις από άλλες κατηγορίες επενδυτών. Με κριτήριο την απόφαση αυτή άλλωστε θα μπορέσει η ΔΕΗ να εξετάσει τις χιλιάδες αιτήσεις που ήδη έχουν συσσωρευτεί. Δυστυχώς, η απόφαση αυτή δεν εξεδόθη στην προθεσμία που προβλέπει ο νόμος, επιτείνοντας τα προβλήματα.

- Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3851/2010, η υπουργός ΠΕΚΑ όφειλε μέχρι τις 4-8-2010 να εκδώσει υπουργική απόφαση η οποία θα καθορίζει το είδος και το ύψος των εγγυήσεων που πρέπει να καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές προκειμένου να δεσμεύσουν ηλεκτρικό χώρο. Και η απόφαση αυτή δεν εξεδόθη στην προθεσμία που προβλέπει ο νόμος.

- Το ΥΠΕΚΑ δεν έχει ακόμη στείλει ερμηνευτική εγκύκλιο προς τις αρμόδιες Περιφέρειες σχετικά με τη χορήγηση απ' αυτές βεβαίωσης απαλλαγής από ΕΠΟ (Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων), με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καθυστερήσεις, να υπάρχουν αυθαίρετες ερμηνείες του νόμου και προστριβές με τους επενδυτές.

http://www.naftemporiki.gr

Επισκέψεις και άλλα!

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 23 επισκέπτες

συνολικά μας έχουν επισκεφθεί...

4352877

Προβολές σελίδων

Σήμερα
Χθές
95
1623

Η IP σας είναι: 44.197.230.180