Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.)

Η ΕΠΟ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την συνέχιση της διαδικασίας αδειοδότησης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ. Για την έκδοση απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (βλ. ΚΥΑ.104247/2006, ΦΕΚ. Β'663, αρθ.11 και ΥΑ.13310/2007, ΦΕΚ.Β'1153, αρθ.7), ο κάτοχος Αδειας Παραγωγής υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (ΔΙ.Σ.Α.) της οικείας Περιφέρειας, η οποία με τη σειρά της την διαβιβάζει στην αρμόδια κατά κατηγορία έργου (βλ. Παράρτημα Α') υπηρεσία που είχε προηγουμένως διενεργήσει και την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ).

Τα περιεχόμενα των φακέλων που συνοδεύουν την αίτησης καθώς και η συνέχεια της πορείας της διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία του έργου και την προτεινόμενη χωροθέτησή του:

1.   Για έργα της υποκατηγορίας Α1, η αίτηση διαβιβάζεται από την ΔΙ.Σ.Α. της Περιφέρειας στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Ε.Υ.ΠΕ.) του ΥΠΕΧΩΔΕ. Στα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται:

· Φάκελος που περιέχει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τύπου Ι σε οκτώ (8) τουλάχιστον αντίγραφα.

· Φάκελος που περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά για την έκδοση έγκρισης επέμβασης σε δάσος ή δασική έκταση όπου απαιτείται.

· Θετική γνωμοδότηση για την ΠΠΕΑ του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.

· Φάκελος που περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

–  Αντίγραφο της Aδειας Παραγωγής.

–  Συνοπτική περιγραφή του έργου που δεν υπερβαίνει τις 10 σελίδες, υπογεγραμμένη από τον μελετητή.

–  Την Προσφορά Σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή με Δίκτυο και τα θεωρημένα από τον Διαχειριστή τοπογραφικά διαγράμματα στα οποία έχει αποτυπωθεί ο προτεινόμενος τρόπος σύνδεσης.

Η Ε.Υ.ΠΕ. με τη σειρά της, εντός δέκα (10) ημερών από την συμπλήρωση του φακέλου, τον διαβιβάζει επιλεκτικά σε εκείνους μόνο από τους φορείς που είχαν και προηγουμένως γνωμοδοτήσει επί της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, οι οποίοι το είχαν ζητήσει ρητά κατά την διαδικασία της ΠΠΕΑ και επιπλέον, κατά περίπτωση στους ακόλουθους φορείς για την διατύπωση σχετικής γνώμης για θέματα της αρμοδιότητάς τους (βλ. ΚΥΑ.104247/2006, ΦΕΚ Β'663, αρθ.4, 3) :

α) Το Υπουργείο Ανάπτυξης.

β) Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

γ) Τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, αποκλειστικά για τα έργα ΑΠΕ που εγκαθίστανται σε περιοχές Natura 2000 ή Ramsar.

δ) Το Νομαρχιακό Συμβούλιο της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για τη δημοσιοποίηση του φακέλου της ΜΠΕ βάσει της ΚΥΑ.37111/2003 (ΦΕΚ.Β'1391), και τη γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ.Α'91).

ε) Τους Οργανισμούς Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αποκλειστικά εφόσον το έργο ΑΠΕ προτείνεται να εγκατασταθεί σε περιοχή δικαιοδοσίας των εν λόγω Οργανισμών.

στ) Τους φορείς Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών αποκλειστικά για τα έργα ΑΠΕ που εγκαθίστανται στις περιοχές δικαιοδοσίας τους (Ν.2742/1999, αρθ.15, ΦΕΚ.Α'207).

ζ) Την αρμόδια περιφερειακή Διεύθυνση Υδάτων, αποκλειστικά για υδροηλεκτρικά έργα.

η) Σε άλλα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κρίνεται ότι ενδέχεται να θιγούν σοβαρά.

Το αργότερο εντός σαράντα (40) ημερών από την παραλαβή του φακέλου, όλοι οι παραπάνω φορείς υποχρεούνται να διαβιβάσουν τη γνώμη τους στην Ε.Υ.ΠΕ. Αυτή το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή των γνωμοδοτήσεων, εισηγείται σχετικά στους αρμόδιους για την έγκριση Υπουργούς. Αυτοί είναι οι Υπουργοί ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης και κατά περίπτωση τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή τον Υπουργό Πολιτισμού.

Η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ισχύει για δέκα (10) χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται μία ή περισσότερες φορές, μέχρι ίσο χρόνο η κάθε φορά.

2.   Για έργα της υποκατηγορίας Α2, ή για έργα της υποκατηγορίας Β3 που κρίθηκε κατά την διαδικασία ΠΠΕΑ ότι πρέπει να ενταχθούν στην Α2, η αίτηση διαβιβάζεται από την ΔΙ.Σ.Α. στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος Χωροταξίας (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.) της οικείας Περιφέρειας. Ο φάκελος της αίτησης πρέπει να περιέχει :

· Φάκελος που περιέχει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τύπου ΙΙ σε οκτώ (8) τουλάχιστον αντίγραφα.

· Φάκελος που περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά για την έκδοση έγκρισης επέμβασης σε δάσος ή δασική έκταση όπου απαιτείται.

· Θετική γνωμοδότηση για την ΠΠΕΑ του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.

· Φάκελος που περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

–  Αντίγραφο της Aδειας Παραγωγής.

–  Συνοπτική περιγραφή του έργου που δεν υπερβαίνει τις 10 σελίδες, υπογεγραμμένη από τον μελετητή.

–  Την Προσφορά Σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή με Δίκτυο και τα θεωρημένα από τον Διαχειριστή τοπογραφικά διαγράμματα στα οποία έχει αποτυπωθεί ο προτεινόμενος τρόπος σύνδεσης.

Η ΔΙΠΕΧΩ με τη σειρά της, εντός δέκα (10) ημερών από την συμπλήρωση του φακέλου, τον διαβιβάζει επιλεκτικά σε εκείνους μόνο από τους φορείς που είχαν και προηγουμένως γνωμοδοτήσει επί της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, οι οποίοι το είχαν ζητήσει ρητά κατά την διαδικασία της ΠΠΕΑ και επιπλέον, κατά περίπτωση στους ακόλουθους φορείς για την διατύπωση σχετικής γνώμης για θέματα της αρμοδιότητάς τους (βλ. ΚΥΑ.104247/2006, ΦΕΚ.Β'663, αρθ.4, 3) :

α) Το Νομαρχιακό Συμβούλιο της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για τη δημοσιοποίηση του φακέλου της ΜΠΕ βάσει της ΚΥΑ.37111/2003 (ΦΕΚ.Β'1391), και τη γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ.Α'91).

β) Τους Οργανισμούς Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αποκλειστικά εφόσον το έργο ΑΠΕ προτείνεται να εγκατασταθεί στην περιοχή δικαιοδοσίας τους.

γ) Τους φορείς Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών αποκλειστικά για τα έργα ΑΠΕ που εγκαθίστανται στις περιοχές δικαιοδοσίας τους (Ν.2742/1999, αρθ.15, ΦΕΚ.Α'207).

δ) Την αρμόδια περιφερειακή Διεύθυνση Υδάτων, αποκλειστικά για υδροηλεκτρικά έργα.

ε) Σε άλλα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κρίνεται ότι ενδέχεται να θιγούν σοβαρά.

Το αργότερο εντός σαράντα (40) ημερών από την παραλαβή του φακέλου, όλοι οι παραπάνω φορείς υποχρεούνται να διαβιβάσουν τη γνώμη τους στην ΔΙΠΕΧΩ. Αυτή το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή των γνωμοδοτήσεων, εισηγείται σχετικά στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας που είναι ο αρμόδιους για την έγκριση. Αυτός εντός δέκα (10) ημερών εκδίδει την απόφαση έγκρισης ή μη.

Η ΕΠΟ ισχύει για δέκα (10) χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται μία ή περισσότερες φορές, μέχρι ίσο χρόνο η κάθε φορά.

3.   Για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων που αφορούν έργα της υποκατηγορίας Β3, ακολουθείται είτε η διαδικασία της ΕΠΟ της υποκατηγορίας Α2, είτε εκείνη της υποκατηγορίας Β4, όπως αυτά κρίθηκαν κατά την διάρκεια της διαδικασίας της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ).

4.   Για τα έργα της υποκατηγορίας Β4, ή έργα της Β3 που κρίθηκαν σε προηγούμενο στάδιο ως υπαγχθέντα στην Β4, η αίτηση διαβιβάζεται από την ΔΙ.Σ.Α. της οικείας Περιφέρειας στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τον φάκελο ΠΠΕ τύπου ΙΙ που κατατέθηκε κατά τη διαδικασία ΠΠΕΑ επικαιροποιημένο και τεκμηριωμένο με νεότερα στοιχεία ή από Περιβαλλοντική Έκθεση. Ο φάκελος αυτός αποτελεί την Περιβαλλοντική Έκθεση και υποβάλλεται σε έξι (6) τουλάχιστον αντίγραφα. Κατ' αναλογία με τα έργα των άλλων κατηγοριών, η παραπάνω Υπηρεσία Περιβάλλοντος εντός πέντε (5) ημερών από την συμπλήρωση του φακέλου, τον διαβιβάζει στους ακόλουθους φορείς για την διατύπωση σχετικής γνώμης για θέματα της αρμοδιότητάς τους :

α) Την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

β) Την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Δασών.

γ) Τις αρμόδιες Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, τις Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, τις Εφορείες Νεοτέρων Μνημείων και αποκλειστικά για έργα ΑΠΕ που εγκαθίστανται στη θάλασσα, τις Εφορείες Εναλίων Αρχαιοτήτων.

δ) Τους Οργανισμούς Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αποκλειστικά εφόσον το έργο ΑΠΕ προτείνεται να εγκατασταθεί στις περιοχές δικαιοδοσίας τους.

ε) Την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Υδάτων, αποκλειστικά για υδροηλεκτρικά έργα.

Εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή του φακέλου, όλοι οι παραπάνω υποχρεούνται να διαβιβάσουν τη γνώμη τους στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Η υπηρεσία αυτή εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή των γνωμοδοτήσεων, εισηγείται σχετικά στον οικείο Νομάρχη που είναι ο αρμόδιος στην περίπτωση αυτή. Ο Νομάρχης, εντός δέκα (10) ημερών από την εισήγηση αποφασίζει για την Έγκριση ή μη των Περιβαλλοντικών Όρων. Η διάρκεια ισχύος της θετικής απόφασης έγκρισης είναι δέκα (10) χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται μία ή περισσότερες φορές, μέχρι ίσο χρόνο η κάθε φορά.

5.   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΑΣΗ Η ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ. Για την εκτέλεση έργων υποδομής, την εγκατάσταση δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, την κατασκευή υποσταθμών και κάθε τεχνικού έργου που αφορά την υποδομή και εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ με χρήση ΑΠΕ, στα οποία περιλαμβάνονται και τα έργα σύνδεσης με το Σύστημα ή το Δίκτυο όπως ορίζονται στον Ν.2773/1999, ΦΕΚ.Α'286, αρθ.2 και των συνοδών έργων μέσα σε δάση ήδασικές εκτάσεις(βλ. Ν.998/1979, ΦΕΚ.Α'289 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3208/2003, ΦΕΚ.Α'303 και τον Ν.3468/2006, ΦΕΚ.Α'129, αρθ.24), απαιτείται σχετική έγκριση επέμβασης. Η έγκριση αυτή που ενσωματώνεται στην απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, χορηγείται :

α) Από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, εφόσον πρόκειται για έργα ή δραστηριότητες ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των οποίων αρμόδιες είναι οι κεντρικές υπηρεσίες Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.

β) Από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, κατά την υπογραφή της ανωτέρω απόφασης, μετά από γνώμη της αρμόδιας περιφερειακής δασικής υπηρεσίας, εφόσον πρόκειται για έργα ή δραστηριότητες ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των οποίων αρμόδιες είναι οι περιφερειακές ή οι νομαρχιακές υπηρεσίες Περιβάλλοντος.

Αν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας που προβλέπεται στον Ν.998/1979, αρθ.14 για το χαρακτηρισμό περιοχής όπου σχεδιάζεται η εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ με χρήση ΑΠΕ, η σχετική διαδικασία κινείται παράλληλα με τη διαδικασία έκδοσης της απόφασης ΕΠΟ και η προθεσμία για την έκδοση αυτής παρατείνεται για όσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία χαρακτηρισμού του πιο πάνω άρθρου 14.

Σε κάθε περίπτωση, επεμβάσεις σε δάση και δασικές εκτάσεις ενεργούνται πάντοτε κατόπιν καταβολής ανταλλάγματος χρήσης, το ύψος του οποίου καθορίζεται με υπουργικές αποφάσεις και η είσπραξή του γίνεται πριν από την εγκατάσταση του δικαιούχου στην έκταση (βλ. ΥΑ.114000/2004, ΦΕΚ.Β'1996, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ.90440/2005, ΦΕΚ.Β'419).

6.   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΑΙΓΙΑΛΟ, ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ, Η ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ. Για έργα που προτείνεται να εγκατασταθούν στη θάλασσα και σύμφωνα με τον Ν.2971/2001, ΦΕΚ.Α'285, αρθ.14 (Αιγιαλός, Παραλία και άλλες διατάξεις»), όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3468/2006, ΦΕΚ.Α'129, αρθ.24, επιτρέπεται η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή πυθμένα θάλασσας για την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Στις εργασίες αυτές περιλαμβάνεται η τοποθέτηση υποσταθμών, καθώς και η κατασκευή κάθε έργου που κρίνεται αναγκαίο για τη σύνδεση του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο.

Για την παραχώρηση του ανωτέρω δικαιώματος, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, την οποία κοινοποιεί και στον Υπουργό Ανάπτυξης. Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή του έργου. Η Κτηματική Υπηρεσία διαβιβάζει το σχετικό φάκελο σε τρία (3) αντίγραφα, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης, στην αρχή που είναι αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση  προκειμένου να τηρηθεί η διαδικασία ΕΠΟ. Η απόφαση ΕΠΟ διαβιβάζεται στην Κτηματική Υπηρεσία για την έκδοση της απόφασης παραχώρησης.

http://www.desmie.gr

Επισκέψεις και άλλα!

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 18 επισκέπτες

συνολικά μας έχουν επισκεφθεί...

4352161

Προβολές σελίδων

Σήμερα
Χθές
1002
1201

Η IP σας είναι: 107.178.207.237